Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

18. jan. 2022
Rådet støtter lovforslag om Fonden for blandede byer
I sit høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje afalmene boliger (Fonden for blandede byer og driftsstøtte) tilslutter Rådet sig forslaget med en række bemærkninger.
Læs høringssvar
23. dec. 2021
Rådet støtter forslag om personlige borgerstyrede budgetter
I sit høringssvar til vedr. udkast til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgettertil socialt udsatte borgere, bakker Rådet op om forslaget.
Læs høringssvar
23. dec. 2021
Godt tiltag med jobrettet indsats til unge, men nye sanktionsmuligheder er bekymrende
Rådet støtter forsøg med jobrettet indsats til unge, men er bekymret for sanktioner - det giver Rådet udtryk for i sit høringssvar vedr. udmøntning af Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft: Forsøg med jobrettet indsats for unge, ydelsesmæssige sanktioner og forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder.
Læs høringssvar
23. dec. 2021
Afgørende at naxolon kan udleveres vederlagsfrit til andre end læger
I sit høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og af sundhedsfaglig virksomhed, lov om lægemidler og sundhedsloven (Behandling af professionelle sportsudøvere og fremmede militære styrker, udlevering og anvendelse af næsespray med naloxon til behandling af opioidoverdosis og indførelse af ny forsøgsordning om risikodeling) hilser Rådet forslag om vederlagsfri udlevering af naxolon velkommen.
Læs høringssvar
15. dec. 2021
Positivt at EU's strukturinvesteringsfond skal fremme social integration af borgere i hjemløshed
I sit høringssvar vedr. nationale operationelle programmer for EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale 2021-2027, bakker Rådet op om mål om bl.a. social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse.
Læs høringssvar
08. dec. 2021
Rådet støtter ikke forslag om tre-årig karantæneperiode ift. offentlige ydelser efter udstået straf for vold
I sit høringssvar vedr. initiativer til beskyttelse af børn imod vold og anden negativ social kontrol og indførelse af regler om fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. påpeger Rådet, at de ikke kan støtte forslaget. 
Læs høringssvar
08. okt. 2021
Besparelse på proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere må ikke betyde at de unge kun tilbydes de obligatoriske eller billigste forløb
Rådet har afgivet høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl.  (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon). 
Læs høringssvar
30. sep. 2021
Rådet tilslutter sig forslag om mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere med ophold på specialiserede sociale botilbud.
Rådet mener bl.a., at det er fornuftigt, at der gives mulighed for mellemkommunal refusion og tilslutter sig lovforslaget.
Læs høringssvar
28. sep. 2021
Godt at frikommuneforsøg afprøver nye løsninger til forbedring af vilkårene for mennesker i socialt udsathed.
I sit høringssvar vedr. forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg II glæder Rådet sig bl.a. over, at forsøget med udslusningsboliger forlænges. 
Læs høringssvar
21. sep. 2021
Offentlige myndigheder bør være særligt opmærksomme på digitalt svage borgere i overgang til nyt digitalt postsystem
I sit høringssvar til Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere tilslutter Rådet sig ambitionen om at gøre overgangen til et nyt it-system så kort som muligt, men påpeger behov for at involvere bl.a. civilsamfundet i omstillingsperioden, så digitalt svage borgere ikke får problemer.
Læs høringssvar
13. sep. 2021
Rådet bakker om øget sikkerhed og tryghed i psykiatrien
I sit høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. bakker Rådet op om de foreslåede ændringer, der har til formål at øge sikkerheden og trygheden blandt personale og sårbare patienter.
Læs høringssvar
18. aug. 2021
God ambition om bæredygtig udvikling i almene boligområder i nyt lovforslag
Ifm. høring vedr. lov om ændring af lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret erklærer Rådet sig enig i ambitionen om at skabe en mere bæredygtig udvikling i almene boligområder, men er dog også bekymrede for begrænsninger i anvisningsretten. 
Læs høringssvar