Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

08. okt. 2021
Besparelse på proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere må ikke betyde at de unge kun tilbydes de obligatoriske eller billigste forløb
Rådet har afgivet høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl.  (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon). 
Læs høringssvar
30. sep. 2021
Rådet tilslutter sig forslag om mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere med ophold på specialiserede sociale botilbud.
Rådet mener bl.a., at det er fornuftigt, at der gives mulighed for mellemkommunal refusion og tilslutter sig lovforslaget.
Læs høringssvar
28. sep. 2021
Godt at frikommuneforsøg afprøver nye løsninger til forbedring af vilkårene for mennesker i socialt udsathed.
I sit høringssvar vedr. forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg II glæder Rådet sig bl.a. over, at forsøget med udslusningsboliger forlænges. 
Læs høringssvar
21. sep. 2021
Offentlige myndigheder bør være særligt opmærksomme på digitalt svage borgere i overgang til nyt digitalt postsystem
I sit høringssvar til Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere tilslutter Rådet sig ambitionen om at gøre overgangen til et nyt it-system så kort som muligt, men påpeger behov for at involvere bl.a. civilsamfundet i omstillingsperioden, så digitalt svage borgere ikke får problemer.
Læs høringssvar
18. aug. 2021
God ambition om bæredygtig udvikling i almene boligområder i nyt lovforslag
Ifm. høring vedr. lov om ændring af lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret erklærer Rådet sig enig i ambitionen om at skabe en mere bæredygtig udvikling i almene boligområder, men er dog også bekymrede for begrænsninger i anvisningsretten. 
Læs høringssvar
18. aug. 2021
Positivt at ny bekendtgørelse vil bevare varetægtsarrestanters ret til vederlagsfri social stofbehandling.
Rådet er positiver over for bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen), men bemærker dog bl.a., at substitutionsbehandling ikke nævnes.
Læs høringssvar
13. aug. 2021
Rådet bakker om forslag om nye muligheder for kontrol med sociale tilbud og deres økonomi
I Rådets høringssvar ifm. forslag til ændring af lov vedr. styrkelse af Socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn, bakker Rådet op om forslaget, men påpeger, at også det faglige tilsyn bør prioriteres.
Læs høringssvar
09. mar. 2021
Rådet positiv over for lovforslag om forbedring af ressourceforløb og borgeres rettigheder
Rådet er generelt positivt indstillet over for forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.).
Læs høringssvar
24. feb. 2021
Borgerens personlige forhold bør undersøges før evt. sanktion i offentlig ydelse pga. udeblivelsesdom
Rådet har afgivet høringgsvar til udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.) og har kommentarer om udeblivelsesmeddelelser og om træk i offentlig ydelse som sanktion ved udeblivelse. 
Læs høringssvar
15. jan. 2021
Ekspertise fra det sociale område bør indgå i Epidemikommission
Rådet påpeger i høringssvar til forslag til lov vedr. epidemier mv. (epidemiloven) bl.a., at der bør være en repræsentant fra socialområdet i Epidemikommissionen, som kan sikre, at de særlige udfordringer på det sociale område indgår i kommissionens rådgivning af sundheds- og ældreministeren.
Læs høringssvar
18. dec. 2020
Stort behov for at kommunerne tager housing-first i brug i sit fulde omfang
I høringssvar vedr. styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelsen af anvendelse af udslusningsboliger påpeger Rådet bl.a., at det kan være hensigtsmæssigt med en præcisering af efterforsorg for 110-tilbud, så der ikke af bagvejen bliver statsrefusion på kommunernes arbejde med at hjælpe hjemløse ind i boliger. Kommunerne skal give den nødvendige bostøtte mv., dvs. implementere housing-first konceptet fuldt ud.
Læs høringssvar
10. dec. 2020
Positivt at grønlændere og færinger ikke risikerer krav om betaling.for behandling i Danmark
I Rådets høringssvar om vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerneog Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse omterritorial gyldighed for Færøerne, bakker Rådet op om at give adgang til ikke kun akut, men også fortsat vederlagsfri sygehusbehandling til borgere fra Grønland og Færørene.
Læs høringssvar