LUK

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

22. jul. 2013
Socialt udsatte skal kunne fravælge digital post
Det er vigtigt, at socialt udsatte som for eksempel hjemløse, misbrugere og mennesker ramt af en sindslidelse er omfattet af muligheden for at kunne fravælge offentlig digital post. Sådan skriver Rådet i et høringssvar til et udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til offentlig digital post. Derudover gør Rådet i dets svar opmærksom på, at socialt udsatte mennesker imidlertid kan have svært ved at få gennemført det aktive fravalg af den digitale post, som bekendtgørelsen forudsætter for at blive fritaget. Derfor er det vigtigt, at socialt udsatte kan få hjælp til og oplysning om dette de steder, hvor udsatte mennesker opholdersig, for eksempel midlertidige botilbud og væresteder.
Læs høringssvar
24. maj 2013
Rådet opfordrer til sammenhængende patientforløb i sundhedsloven
Rådet for Socialt Udsatte opfordrer til, at der i lovforslaget om ændring af sundhedloven tages skridt til at forbedre rammerne, så socialt udsatte mennesker også kan få gavn af et mere sammenhængende, koordineret og integreret patientforløb.
Læs høringssvar
01. feb. 2013
Rådet siger nej til strafrefusion
Rådet er generelt mod administrative regler og økonomiske incitamentsstrukturer, der risikerer at påvirke den fagligt rigtige og individuelle løsning på borgerens beskæftigelsesudfordring.
Læs høringssvar
22. jan. 2013
Beskyttelse af børn mod overgreb - handler også om at hjælpe de voksne i en udsat familie
Rådet for Socialt Udsatte mener, at det bør fremhæves tydeligere, at sociale myndigheder skal være mere opmærksomme på, om tegn på mistrivsel hos barnet eller den unge skyldes manglende muligheder i familien, som skal afhjælpes med en social indsats. Lovforslaget bør ikke føre til, at de sociale myndigheder nedtoner opmærksomheden på, at udsatte børn ofte lever i en social udsat familie, der har behov for en helhedsorienteret og omfattende støtte for at komme til at fungere som familie.
Læs høringssvar
17. dec. 2012
Nej til en klageinstans mindre - mere offentlighed om beslutningerne
Rådet er bekymret for borgernes retssikkerhed, hvis der bliver en klageinstans mindre, som forslaget ligger op til. For at øge offentligheden om de principielle afgørelser foreslår Rådet, at det bliver muligt for offentligheden, deriblandt sagens parter, via web-tv, at overvære de møder hvor sager af principiel karakter behandles.
Læs høringssvar
07. dec. 2012
Rehabilitering forudsætter en reel inddragelse af borgeren
Der bør være nogle formelle retningslinjer for, hvorvidt kommunen reelt forpligtiger sig til at tage højde for borgerens vurderinger i rehabiliteringsteamets endelige indstilling til kommunen. Det åbner en mulighed for, at udformningen i praksis ikke tilgodeser borgerens egne ønsker og ambitioner. Det er Rådets vurdering, at borgerens motivation skærpes, hvis denne føler sig reelt medinddraget og har formelle rettigheder, som borgeren kan henvise til i samarbejdet med rehabiliteringsteamet og kommunen.
Læs høringssvar
05. okt. 2012
Evaluering af kommunalreformen: Plads til forbedring
Rådet for Socialt Udsatte finder det positivt, at regeringen vil evaluere kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat med særligt fokus på bl.a. det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Rådet havde foretrukket, at evalueringen blev gennemført af en uafhængig kommission eller lign. frem for de økonomiske ministerier, sektorministerierne, KL og Danske Regioner. Rådet vægter højt, at socialt udsatte skal have hjælp til løsning af sociale problemer hos den myndighed, der har ansvaret for at løse sociale problemer for borgere med mindre komplekse problemer. Med kommunalreformen skulle de større kommuner få en større faglig bæredygtighed og dermed kunne løfte også socialt udsattes komplekse sociale problemer. Samtidig skulle de større kommuner understøtte den forebyggende, opsporende og tidlige indsats, der er så vigtig for, at socialt udsatte ikke tabes på gulvet. Hvad, der i årene lige efter reformen synes at være begyndervanskeligheder i kommunerne med at varetage målgruppens komplekse behov, har manifesteret sig som vedvarende systemiske problemer. De mest væsentlige er: Manglen på specialisering i kommunerne trods større enheder At økonomien er styrende frem for fagligheden Manglen på systematisk anvendelse og inddragelse af specialviden Manglen på koordinering internt i kommunen og mellem kommune og region  
Læs høringssvar
24. sep. 2012
Ja til rehabiliterende ressourceforløb - Nej til aldersdiskrimination
Lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsespolitik (udmøntning af reformen af førtids- og fleksjob) Overordnet set rummer lovforslaget mange gode elementer, som ved en god praktisk forankring kan medvirke til en afgørende forskel for socialt udsatte. Specielt initiativerne med rehabilitering gennem ressourceforløb, tværgående rehabiliteringsteams og gennemgående, koordinerende sagsbehandler, mentor og aktiv inddragelse af borgeren i behandlingen af dennes sag ligger i god tråd med de anbefalinger, som Rådet er talsmand for. Rådet finder derimod lovforslagets skelnen mellem personer under og over 40 år principiel forkert og direkte diskriminerende. Alderen bør aldrig kunne få en betydning for indsatsen, hvorfor dette skel bør fjernes.
Læs høringssvar
14. sep. 2012
Suspension af kommunernes finansiering af arbejdsløshedsdagpenge mv.
Rådet for Socialt Udsatte støtter en 2-årig suspension af kommunernes 100 pct. finansieringaf arbejdsløshedsdagpenge. Rådet har afgivet høringssvar til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.og lov om aktiv socialpolitik.
Læs høringssvar
31. aug. 2012
Rådet afviser telefonisk indkaldelse til møder i retten
Rådet er stærkt betænkelig ved telefonisk forkyndelse og anbefaler, at dette ikke gennemføres. Hvis det alligevel gennemføres, bør der udarbejdes retningslinjer for, hvilke typer af sager, der kan forkyndes telefonisk. Det må ikke være op til medarbejdere at afgøre individuelt.
Læs høringssvar
07. aug. 2012
Startboliger til unge mellem 18 og 24 år
Rådet er overordnet set positiv overfor vedtagelsen af L123 (Startboliger til unge mellem 18-24 år). Af lovarbejderne fremgår det, at der forventes etableret 500 startboliger med tilknytning af sociale viceværter over fire år. Boligerne og den boligsociale indsats kan forhåbentlig være med til i et vist omfang at forebygge tilstrømningen af nye unge hjemløse, som stiger kraftigt i øjeblikket. Rådet har afgivet et høringssvar til udkast til en ny bekendtgørelse vedr. startboliger samt til ændringer af eksisterende bekendtgørelser.
Læs høringssvar
26. jul. 2012
Skattereform
Efter Rådets opfattelse, så vil konsekvenserne af den fremlagte skattereform være en yderligere marginalisering af socialt udsatte mennesker og mennesker, som er nødt til at leve af overførselsindkomster, enten fordi de ikke har muligheden for at arbejde, eller fordi der ikke er arbejde til socialt udsatte mennesker. Skattereformen udmøntes i en række konkrete lovændringer. Rådet har afgivet høringssvar i forhold til disse.
Læs høringssvar
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12