LUK

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

24. sep. 2012
Ja til rehabiliterende ressourceforløb - Nej til aldersdiskrimination
Lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsespolitik (udmøntning af reformen af førtids- og fleksjob) Overordnet set rummer lovforslaget mange gode elementer, som ved en god praktisk forankring kan medvirke til en afgørende forskel for socialt udsatte. Specielt initiativerne med rehabilitering gennem ressourceforløb, tværgående rehabiliteringsteams og gennemgående, koordinerende sagsbehandler, mentor og aktiv inddragelse af borgeren i behandlingen af dennes sag ligger i god tråd med de anbefalinger, som Rådet er talsmand for. Rådet finder derimod lovforslagets skelnen mellem personer under og over 40 år principiel forkert og direkte diskriminerende. Alderen bør aldrig kunne få en betydning for indsatsen, hvorfor dette skel bør fjernes.
Læs høringssvar
14. sep. 2012
Suspension af kommunernes finansiering af arbejdsløshedsdagpenge mv.
Rådet for Socialt Udsatte støtter en 2-årig suspension af kommunernes 100 pct. finansieringaf arbejdsløshedsdagpenge. Rådet har afgivet høringssvar til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.og lov om aktiv socialpolitik.
Læs høringssvar
31. aug. 2012
Rådet afviser telefonisk indkaldelse til møder i retten
Rådet er stærkt betænkelig ved telefonisk forkyndelse og anbefaler, at dette ikke gennemføres. Hvis det alligevel gennemføres, bør der udarbejdes retningslinjer for, hvilke typer af sager, der kan forkyndes telefonisk. Det må ikke være op til medarbejdere at afgøre individuelt.
Læs høringssvar
07. aug. 2012
Startboliger til unge mellem 18 og 24 år
Rådet er overordnet set positiv overfor vedtagelsen af L123 (Startboliger til unge mellem 18-24 år). Af lovarbejderne fremgår det, at der forventes etableret 500 startboliger med tilknytning af sociale viceværter over fire år. Boligerne og den boligsociale indsats kan forhåbentlig være med til i et vist omfang at forebygge tilstrømningen af nye unge hjemløse, som stiger kraftigt i øjeblikket. Rådet har afgivet et høringssvar til udkast til en ny bekendtgørelse vedr. startboliger samt til ændringer af eksisterende bekendtgørelser.
Læs høringssvar
26. jul. 2012
Skattereform
Efter Rådets opfattelse, så vil konsekvenserne af den fremlagte skattereform være en yderligere marginalisering af socialt udsatte mennesker og mennesker, som er nødt til at leve af overførselsindkomster, enten fordi de ikke har muligheden for at arbejde, eller fordi der ikke er arbejde til socialt udsatte mennesker. Skattereformen udmøntes i en række konkrete lovændringer. Rådet har afgivet høringssvar i forhold til disse.
Læs høringssvar
09. maj 2012
Høringssvar på Sundhedsstyrelsens udkast til de kommunale forebyggelsespakker
De kommunale forebyggelsespakker rummer generelt en prioritering på sundhedsområdet. Rådet for Socialt Udsatte gør i forbindelse med høringen opmærksom på, at det kræver en særlig indsats at forbedre sundheden blandt socialt udsatte mennesker.  Hvis ikke en særlig indsats rettes mod denne gruppe, vil forebyggelsespakkerne medføre, at skellet i sundhedstilstanden mellem socialt udsatte og den øvrige befolkning forøges.
Læs høringssvar
01. maj 2012
Høringssvar til ændring af lov om euforiserende stoffer (Stofindtagelsesrum).
Rådet for Socialt Udsatte har i adskillige år kæmpet for at få etableret stofindtagelsesrum i Danmark. Langt om længe er emnet kommet på den politiske dagsorden, og Rådet er overvejende positivt stemt for forslaget. Læs mere om dette i nærværende høringssvar.
Læs høringssvar
30. mar. 2012
Høringssvar til 2-årig forsøgsordning med jobpræmie
Der bør være en reel økonomisk gevinst ved at komme i beskæftigelse - også efter at have modtaget kontanthjælp i lang tid. Men på trods af forslaget om en jobpræmieordning, vil det realistisk set stadig betyde en marginalbeskatning tæt på 90 pct. Læs mere om dette i Rådets høringssvar.
Læs høringssvar
29. feb. 2012
Høringssvar til ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Rådet for Socialt Udsatte mener, at de mere gunstige refusionsordninger der foreslås indført i forbindelse med dyre foranstaltninger for udsatte børn og unge, også bør gælde sociale foranstaltninger for voksne borgere i alle aldre. Endvidere er Rådet bekymret for kommunernes brug af serviceniveauer.    
Læs høringssvar
10. feb. 2012
Krav om digital selvbetjening
Digitale løsninger kan være vanskelige af bruge for socialt udsatte mennesker. Rådet anbefaler, at loven tilføjes en bestemmelse, så borgere, der møder op på borgerservicecenteret, er garanteret fornøden hjælp til ansøgning mv., således at borgeren ikke forlader borgerservicecenteret med uforrettet sag...
Læs høringssvar
10. feb. 2012
Høringssvar til lov om Offentlig Digital Post
I forbindelse med overgangen til digitale løsninger i den offentlige sektor opforder Rådet til, at de offentlige institutioner sætter som mål, at ingen borgere med særlige behov mister sociale ydelser som følge af digitaliseringen.
Læs høringssvar
12. dec. 2011
Udbetaling Danmark
Mange socialt udsatte menneskers forsørgelsesgrundlag afhænger af overførselsindkomst herunder pensionsydelser og boligstøtte. Deres familieøkonomi er afhængig af, at ydelser er beregnet korrekt på det rigtige grundlag, så de får, hvad de skal have. Det er derfor afgørende, at digitaliseringen sker på en måde, så de mennesker, der har brug for hjælp for at få den rigtige ydelse og forstå beregningen af den, fortsat har adgang til den hjælp, der er nødvendig.
Læs høringssvar
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12