Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

23. okt. 2014
Psykiatriske patienter bør kende deres nye rettigheder
I et høringssvar er Rådet overordnet set positive overfor en ændring af sundhedsloven, hvormed særregler for psykiatriske patienter ophæves. Lovændringen giver psykiatriske patienter ret til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, samt ret til hurtig udredning, således psykiatriske og somatiske patienter ligestilles. Rådet peger i sit høringssvar på, at en succesfuld implementering af lovændringen afhænger af, at målgruppen får kendskab til deres nye rettigheder, hvilket ikke er den enkeltes ansvar, men derimod regionernes. Dette er i særdeleshed afgørende i forhold til socialt udsatte borgere med psykisk sårbarhed, som generelt ikke kender til deres rettigheder i det offentlige system. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
29. sep. 2014
Udkast til program for Den Europæiske Fond for Bistand til Socialt Dårligt Stillede
Rådet har afgivet høringssvar om udkast til program for Den Europæiske Fond for Bistand til Socialt Dårligt Stillede.
Læs høringssvar
29. aug. 2014
Rådet støtter op om intentionerne bag nyt lovforslag om mindre tvang i psykiatrien
I et høringssvar bakker Rådet fuldt ud op om intentionerne om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Rådet kan også tilslutte sig ambitionerne om bedre samarbejde og mere inddragelse af patienter og eventuelt pårørende - der er behov for i langt mere inddragelse, end tilfældet er i dag. Men Rådet påpeger samtidig, at midler til bygninger og personale i sig selv langt fra er nok til at nedbringe brugen af tvang. Der er behov for at ændre tilgangen og den kultur, der bærer behandlingen og resulterer i alt for stort brug af tvang i psykiatrien.  Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
11. aug. 2014
Godt at kommuner skal tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling
I et høringssvar om tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere (udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn) bakker Rådet op om forslaget om, at kommunerne fremover forpligtes til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Men Rådet mener dog, at lovforslaget er alt for snævert i afgrænsningen af de målgrupper, der kan have stor gavn af anonym stofmisbrugsbehandling. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
30. jun. 2014
Der skal være personlig hjælp til NemID
For mange udsatte er det vigtigt at kunne tale med en person, som kan guide og hjælpe, når der er brug for det. Det bør som udgangspunkt ske på borgerservice eller i det evt. værested, som borgeren benytter. Som et supplement bør der som minimum være et gratis hotline nummer, hvor borgeren ikke oplever at blive vist videre, og hvor de kan få en nærværende hjælp ved akut behov. Sådan skriver Rådet i et svar til høring om genudbud af NemID. Læs hele Rådets svar nedenfor.
Læs høringssvar
23. jun. 2014
Positivt med koordinerende indsatsplaner
Rådet bifalder initiativet med at styrke samarbejdet om indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt stofmisbrug eller alkoholafhængighed og kan overordnet bakke op om forslaget med de koordinerende indsatsplaner. Da man i retningslinjerne lægger vægt på borgerens frivillige og aktive medvirken, bør dette dog også afspejles i skemaet. Læs hele Rådets høringssvar i filen.
Læs høringssvar
09. apr. 2014
Aktivitetstillæg til kontanthjælpsmodtagere under 30
Rådet har afgivet svar i en høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik oglov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere i særlige tilfælde, præcisering af reglerne om kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn og arbejdstid ved offentlig løntilskud m.v.) Rådet kan tilslutte sig præciseringen af, at også kontanthjælpsmodtagere under 30 år kan få et aktivitetstillæg i de tilfælde, hvor personen har særligt komplekse udfordringer. At det samtidig er en ensretning af reglerne med uddannelseshjælpsmodtagere, og derved lettere at administrere, er også et væsentligt udbytte ved ændringen.
Læs høringssvar
09. apr. 2014
Midliertidig huslejehjælp til unge
Rådet har afgivet et høringssvar til et forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (midlertidighuslejehjælp). Af forslaget fremgår det, at: ”Kommunen kan… yde midlertidig hjælp tilhuslejeudgifter”. Rådet finder det utilstrækkeligt, at der er tale om en kanbestemmelse. Det bør være en ret for borgeren, at de får hjælp til huslejen, når den overstiger et beløb, der ikke kan betales af uddannelseshjælpen. Da problemet med manglen på billige boliger som unge kan finansiere ud af uddannelseshjælpen, mv., højst sandsynligt ikke vil løses på de 6 måneder, som forslaget vil lade hjælpen begrænse til, finder Rådet, at hjælpen på linje med hjælp efter § 34 bør være uden tidsbegrænsning eller fortsætte, indtil der er fundet en egnet bolig, som den unge kan betale.
Læs høringssvar
27. mar. 2014
Nye regler om sygedagpenge
I Rådets høringssvar på regeringens seneste reform på beskæftigelsesområdet - sygedagpengereformen - bakker Rådet op om flere gode elementer, herunder at der er fokus på helhedsorienterede og rehabiliterende indsatser til de grupper, som er i risiko for en længerevarig sygemelding. Samtidig stiller Rådet med bekymring dét spørgsmål: Er kommunerne overhovedet gearede til at implemtere de mange nye ordninger, sådan at de gode hensigter på papiret også bliver omsat til virkelighed? De foreløbige erfaringer med kontanthjælpsreformen og førtidspensionsreformen viser desværre, at kommunerne implementerer de nye mange nye ordninger meget forskelligt.    
Læs høringssvar
22. jan. 2014
Husk også forældrene til de udsatte unge
En ny lov betyder, at der skal holdes "netværkssamråd” med fagfolk og forældre til unge, som har begået alvorlig kriminalitet. Men forældrene til de udsatte unge kan også selv være sårbare og have sociale problemer som alkohol- og/eller narkotikamisbrug samt psykiske lidelser. Derfor kan der være brug for en særlig indsats i kommmunikationen med forældrene om den udsatte unge. Det gør Rådet for Socialt Udsatte opmærksom på i høringssvaret til loven. Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.  
Læs høringssvar
23. nov. 2013
Kommunerne bør forpligtes til at følge op efter endt stofmisbrugsbehandling
I høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101, gav Rådet anledning til at beklage, at planen om et lovforslag, der skulle give kommunerne pligt til at følge op efter endt stofmisbrugsbehandling, alligevel ikke blev til noget.
Læs høringssvar
04. nov. 2013
Oplysning om stofindtagelse bør ikke være skræmmekampagne
Rådet finder det positivt, at Sundhedsstyrelsen vil lave en forebyggelsespakke om stoffer og i den forbindelse udarbejde en publikation om forebyggelse af stoffer til det kommunale sundhedsarbejde. Den bør dog ikke være en skræmmekampagne, men den bør indeholde information om at minimere risici. Ved at inddrage den skadesreducerende tilgang, bliver der også oplysning til de unge, der trods oplysning alligevel vil eksperimentere med stoffer.
Læs høringssvar