Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

22. dec. 2014
Kommunal visitation til ambulant behandling af stofmisbrugere kan udfordre retten til anonymitet
En nyt lovforslag betyder, at visitationskompetencen for anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere flyttes fra lederen af det anonyme behandlingstilbud til en kommunal medarbejder.  Efter det reviderede forslag træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale med borgeren, hvorefter borgeren henvises til de tilbud, der er indgået aftale med.  Rådet er betænkelig over for ændringen og frygter blandt andet, at en del i målgruppen vil fravælge at opsøge behandlingen, når den første kontakt er via en kommunal medarbejder.  Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
19. dec. 2014
En ny retningslinje for behandling af alkoholafhængighed er et lille skridt i den rigtige retning
Rådet har afgivet høringssvar vedrørende en ny National Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed. En retningslinje med en målsætning om at højne og ensarte kvaliteten af den specialiserede alkoholbehandling er et skridt i den rigtige retning, fordi den kommunale alkoholbehandling hidtil ikke har været evidensbaseret. Men Rådet finder det betænkeligt, at socialt udsatte alkoholafhængige ikke fremgår tydeligt som en del af retningslinjens målgruppe, heller ikke i den varslede kommende retningslinje på området. Ovenstående tydeliggøres ved, at både døgn- og dagbehandling anbefales, da der ikke er fundet forskel i effekt for målgruppen. Efterfølgende bemærkes det dog, at alkoholafhængige med store sociale problemer kan have gavn af døgnbehandling. Det fremstår derfor uklart, i hvilken grad, hvis overhovedet, retningslinjen omfatter socialt udsatte alkoholafhængige. Afslutningsvis finder Rådet det betænkeligt, at en klinisk retningslinje anbefaler CRA som behandlingsmetode til socialt udsatte alkoholafhængige, idet der ikke er forsket i denne metodes effekt i en dansk social virkelighed. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
18. dec. 2014
Positivt med rådgivning og orienteringspligt på kvindekrisecentre og herberger men behov for udvidelse
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar vedrørende et lovforslag, som dels indebærer, at rådgivningsforpligtelsen overfor kvinder på kvindekrisecentre udvides, og dels, at kvindekrisecentre og herberger forpligtes til at give orientering om optagelse og udskrivning af en borger til kommunen. Rådet kan bakke op om elementerne i lovforslaget, men mener, at der er behov for justeringer, blandt andet i forhold til borgerens retsstilling.  Læs hele Rådets høringsvar herunder
Læs høringssvar
02. dec. 2014
Obligatorisk selvbetjening repræsenterer fortsat en udfordring for socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om overgang til obligatorisk selvbetjening og ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder. Rådet har i et tidligere høringssvar påpeget, at den stigende digitalisering af kontakten til det offentlige repræsenterer en udfordring for socialt udsatte borgere, og dette synspunkt fastholder Rådet i indeværende høringssvar. Mange socialt udsatte borgere har ikke tilmeldt sig digital post, hvilket kan risikere at få store konsekvenser i forhold til fx manglende eller forkert udbetaling af ydelser, de har ret til efter den sociale lovgivning, eller i forhold til manglende klageafgivninger. Grundet ovenstående er det positvt, at lovforslaget indeholder en mulighed for fritagelse fra obligatorisk selvbetjening, hvis kommunalstyrelsen vurderer, at "særlige forhold" taler for det. Som en yderligere højnelse af denne bestemmelse forslår Rådet, at bestemmelsen suppleres med en generel  regel om, at fritagelse fra digital post efter brugerens ønske, begrunder fritagelse fra obligatorisk selvbetjening.  Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
26. nov. 2014
Lovændringer er positive skridt på vejen for kontanthjælpsmodtagere
Men finanslovsaftalen for 2015 vedtog aftaleparterne af imødekomme en del af den kritik, der har været - fra Rådet for Socialt Udsatte og mange andre aktører - af dele af kontanthjælpsreformen. Aftalen udmøntes nu i et lovforslag, som blandt andet indebærer, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende ophæves og mulighederne for støtte til særligt høje boligudgifter forbedres for unge på den lave uddannelseshjælp.   Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
04. nov. 2014
Digitale selvbetjeningsløsninger er en udfordring for socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelsen om obligatorisk digital selvbetjening i kontakten med det offentlige. Rådet peger i sit høringssvar på, at digitaliseringen af kontakten med det offentlige repræsenterer en udfordring for socialt udsatte. At være socialt udsat er kendetegnet ved en kaotisk livsførelse, hvorfor det ofte kan være svært at benytte sig af digital selvbetjening. Dette kan, ofte sammen med en manglende tilmelding til digital post fra det offentlige, resultere i, at socialt udsatte får udbetalt forkerte, eller slet ingen af de ydelser, de ellers er berettiget til. Rådet opforder derfor til, at bekendtgørelsen eksplicit pointerer kommunernes pligt til at hjælpe de borgere, som har svært ved den stigende digitaliering, hvilket allerede nævnes i orienteringsskrivelsen.    Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
23. okt. 2014
Gode takter i regeringens beskæftigelsesreform
Regeringen har fremlagt sit forslag til en beskæftigelsesrefom. Rådet er generelt positiv over for lovforslagets sigte om, at individuelt tilpassede, koordinerede, sammenhængende indsatser skal træde i stedet for gentagen, meningsløs aktivering - ikke mindst i forhold til gruppen, som er i risiko for at blive opgivende overfor ’systemet’ med forøget risiko for langtidsledighed som følge. I forhold til beskæftigelsesrådet mener Rådet, at det bør skrives ind i lovforslaget, at sammensætningen af beskæftigelsesrådet ændres, således at de lokale udsatteråd får én repræsentant i beskæftigelsesrådet. Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
23. okt. 2014
Psykiatriske patienter bør kende deres nye rettigheder
I et høringssvar er Rådet overordnet set positive overfor en ændring af sundhedsloven, hvormed særregler for psykiatriske patienter ophæves. Lovændringen giver psykiatriske patienter ret til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, samt ret til hurtig udredning, således psykiatriske og somatiske patienter ligestilles. Rådet peger i sit høringssvar på, at en succesfuld implementering af lovændringen afhænger af, at målgruppen får kendskab til deres nye rettigheder, hvilket ikke er den enkeltes ansvar, men derimod regionernes. Dette er i særdeleshed afgørende i forhold til socialt udsatte borgere med psykisk sårbarhed, som generelt ikke kender til deres rettigheder i det offentlige system. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
29. sep. 2014
Udkast til program for Den Europæiske Fond for Bistand til Socialt Dårligt Stillede
Rådet har afgivet høringssvar om udkast til program for Den Europæiske Fond for Bistand til Socialt Dårligt Stillede.
Læs høringssvar
29. aug. 2014
Rådet støtter op om intentionerne bag nyt lovforslag om mindre tvang i psykiatrien
I et høringssvar bakker Rådet fuldt ud op om intentionerne om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Rådet kan også tilslutte sig ambitionerne om bedre samarbejde og mere inddragelse af patienter og eventuelt pårørende - der er behov for i langt mere inddragelse, end tilfældet er i dag. Men Rådet påpeger samtidig, at midler til bygninger og personale i sig selv langt fra er nok til at nedbringe brugen af tvang. Der er behov for at ændre tilgangen og den kultur, der bærer behandlingen og resulterer i alt for stort brug af tvang i psykiatrien.  Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
11. aug. 2014
Godt at kommuner skal tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling
I et høringssvar om tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere (udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn) bakker Rådet op om forslaget om, at kommunerne fremover forpligtes til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Men Rådet mener dog, at lovforslaget er alt for snævert i afgrænsningen af de målgrupper, der kan have stor gavn af anonym stofmisbrugsbehandling. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
30. jun. 2014
Der skal være personlig hjælp til NemID
For mange udsatte er det vigtigt at kunne tale med en person, som kan guide og hjælpe, når der er brug for det. Det bør som udgangspunkt ske på borgerservice eller i det evt. værested, som borgeren benytter. Som et supplement bør der som minimum være et gratis hotline nummer, hvor borgeren ikke oplever at blive vist videre, og hvor de kan få en nærværende hjælp ved akut behov. Sådan skriver Rådet i et svar til høring om genudbud af NemID. Læs hele Rådets svar nedenfor.
Læs høringssvar