Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

24. jul. 2015
Den nye integrationsydelse skaber større fattigdom og afsavn
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til forslaget om en ny integrationsydelse.Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at lovforslaget resulterer i fattigdom blandt de berørte grupper. Al erfaring viser med stor tydelighed, at det har mærkbare, negative menneskelige konsekvenser for både de berørte voksne og deres børn at fjerne et ordenligt forsørgelsesgrundlag. Det gavner kort sagt ikke nogen eller noget men skaber blot yderligere marginalisering.
Læs høringssvar
16. mar. 2015
Positivt med en lavere egenbetaling til tandpleje - den er dog stadig alt for høj!
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til lovforslaget om en ændring af reglerne for tandpleje.  Rådet bakker generelt op om lovforslaget og finder det positivt med forbedringen af ordningen. Det er positivt med den lavere egenbetaling for personer på 25 år eller derover og præciseringen af kommunernes pligt til i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte at oplyse om muligheden for at få tilskud til betaling for tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Rådet er dog af den opfattelse at egenbetalingen fortsat er alt for høj for socialt udsatte, som er 25 år eller derover, og som ikke modtager de laveste ydelser efter aktivloven.
Læs høringssvar
05. mar. 2015
Rigtig godt med kvalitetsløft af godkendelse og tilsyn i alkoholbehandlingssystemet
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen. Rådet bakker op om lovforslaget og ser positivt på hensigten med et kvalitetsløft af både godkendelse og tilsyn til gavn for den enkelte borger i alkoholbehandling. Rådet finder det hensigtsmæssigt, at det fremover er socialtilsynet som skal føre driftsorienteret tilsyn med både de private og de kommunale alkoholbehandlingssteder. Rådet håber, at disse ændringer kan danne grobund for en bedre alkoholbehandling, hvor der er balance mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats.
Læs høringssvar
02. mar. 2015
Nyt refusionssystem for forsørgelsesydelser risikerer at ramme socialt udsatte
Rådet har afgivet høring om et nyt lovforslag, som indebærer en ændring af refusionssystemet for forsørgelsesydelser. Ændringen, som indebærer en aftrapning af refusionsprocenten over tid, skal ifølge forslaget ’sikre et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse ved at gennemføre en effektiv indsats overfor borgere på offentlig forsørgelse.’  I høringssvaret sætter Rådet for Socialt Udsatte dog spørgsmålstegn ved, om det nye system vitterligt bliver til gavn for den enkelte. Rådet påpeger, at refusionsaftrapningen i særlig grad vil ramme socialt udsatte, som ofte har flere, komplekse sociale problemer, og som typisk står forholdsvis langt fra arbejdsmarkedet og derfor ofte er afhængige af forsørgelsesydelser i længere tid.
Læs høringssvar
19. jan. 2015
Omfattende kontrol med udbetaling af sociale ydelser er ude af proportioner
Rådet har afgivet høring vedrørende ændring af lov om Udbetaling Danmark. Lovforslaget rummer forslag til etablering af en dataenhed med henblik på at styrke kontrollen med udbetaling af sociale ydelser. Rådet er naturligvis optaget af, at borgere får udbetalt de(n) sociale ydelse(r), de er berettigede til. Men Rådet undrer sig grundlæggende over præmissen om kontrolforanstaltninger, set i lyset af, at problematikken omkring såkaldt socialt bedrageri formodes at foregå i en forholdsvis lille størrelsesorden. I høringssvaret gør Rådet også opmærksom på, at udsatte grupper lever i en sårbar og usikker situation og derfor ofte vil føle det yderst indgribende at blive mistænkeliggjort, hvis de mødes med anklager om socialt bedrageri. Rådet foreslår derfor, at der i lovforslaget afsættes midler til, at man som borger under mistanke får ret til en bisidder, når ens sag bliver udtaget til kontrol. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
16. jan. 2015
Revision af servicelovens voksenbestemmelser kan true lavtærskeltilbud
Rådet har afgivet høring vedrørende oplægget til store ændringer af serviceloven.  Lovforslaget genintroducerer en målgruppetilgang for tildeling af ydelser efter serviceloven. Det er Rådets opfattelse, at målgruppetilgangen er for bred, hvorfor den ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme individuelle behov. Det er ligeledes Rådets opfattelse, at beskrivelserne i lovforslaget af lettere (uvisiterede) indsatser overfor mere omfattende (visiterede) indsatser let kan lede til en fordrejet forståelse af socialt udsattes behov. I forlængelse af dette ser Rådet en risiko for, at lovforslaget vil stille lavtærskelstilbuddene i en meget vanskelig position i kommunernes prioritering, hvorfor Rådet anbefaler, at det i lovforslaget indskærpes, at kommunerne skal sørge for lavtærskelstilbuddenes fortsatte eksistens. Afslutningsvis opfordrer Rådet til, at kommunerne fortsat skal have forsyningspligt i forhold til alle tilbud i tilbudsviften, hvilket anbefales på baggrund af lovforslagets forslag om, at kommunalbestyrelsen kan afgøre, at et eller flere tilbud helt eller delvist kan substituere hinanden afhængig af målgruppekategorisering. Læs hele Rådets høringssvar herunder.  
Læs høringssvar
05. jan. 2015
Den almene boligsektor har en forpligtelse overfor mennesker med sociale problemer
I et nyt høringssvar omkring anvendelse af Landbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor minder Rådet om, at den almene boligsektor har en særlig forpligtelse til at huse mennesker med sociale og økonomiske problemer. Det betyder fx, at den almene boligsektor har til formål at stille boliger til rådighed til en pris, der er til at betale - også når man er på den laveste sociale ydelse. Rådet finder det positivt, at kommunerne med lovforslaget får mulighed for at sikre opførelsen af almene boliger, men påpeger samtidig, at sådanne opførelser ikke kan stå alene. En fortsat boligsocial indsats er afgørende for især udsatte grupper med massive sociale problemer. I forhold til dette påpeger Rådet, at kommunerne har en forpligtelse til at yde en særlig støtte til de mest udsatte - fx gennem etablering af sociale viceværtsordninger eller andre målrettede tiltag. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
22. dec. 2014
Kommunal visitation til ambulant behandling af stofmisbrugere kan udfordre retten til anonymitet
En nyt lovforslag betyder, at visitationskompetencen for anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere flyttes fra lederen af det anonyme behandlingstilbud til en kommunal medarbejder.  Efter det reviderede forslag træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale med borgeren, hvorefter borgeren henvises til de tilbud, der er indgået aftale med.  Rådet er betænkelig over for ændringen og frygter blandt andet, at en del i målgruppen vil fravælge at opsøge behandlingen, når den første kontakt er via en kommunal medarbejder.  Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
19. dec. 2014
En ny retningslinje for behandling af alkoholafhængighed er et lille skridt i den rigtige retning
Rådet har afgivet høringssvar vedrørende en ny National Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed. En retningslinje med en målsætning om at højne og ensarte kvaliteten af den specialiserede alkoholbehandling er et skridt i den rigtige retning, fordi den kommunale alkoholbehandling hidtil ikke har været evidensbaseret. Men Rådet finder det betænkeligt, at socialt udsatte alkoholafhængige ikke fremgår tydeligt som en del af retningslinjens målgruppe, heller ikke i den varslede kommende retningslinje på området. Ovenstående tydeliggøres ved, at både døgn- og dagbehandling anbefales, da der ikke er fundet forskel i effekt for målgruppen. Efterfølgende bemærkes det dog, at alkoholafhængige med store sociale problemer kan have gavn af døgnbehandling. Det fremstår derfor uklart, i hvilken grad, hvis overhovedet, retningslinjen omfatter socialt udsatte alkoholafhængige. Afslutningsvis finder Rådet det betænkeligt, at en klinisk retningslinje anbefaler CRA som behandlingsmetode til socialt udsatte alkoholafhængige, idet der ikke er forsket i denne metodes effekt i en dansk social virkelighed. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
18. dec. 2014
Positivt med rådgivning og orienteringspligt på kvindekrisecentre og herberger men behov for udvidelse
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar vedrørende et lovforslag, som dels indebærer, at rådgivningsforpligtelsen overfor kvinder på kvindekrisecentre udvides, og dels, at kvindekrisecentre og herberger forpligtes til at give orientering om optagelse og udskrivning af en borger til kommunen. Rådet kan bakke op om elementerne i lovforslaget, men mener, at der er behov for justeringer, blandt andet i forhold til borgerens retsstilling.  Læs hele Rådets høringsvar herunder
Læs høringssvar
02. dec. 2014
Obligatorisk selvbetjening repræsenterer fortsat en udfordring for socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om overgang til obligatorisk selvbetjening og ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder. Rådet har i et tidligere høringssvar påpeget, at den stigende digitalisering af kontakten til det offentlige repræsenterer en udfordring for socialt udsatte borgere, og dette synspunkt fastholder Rådet i indeværende høringssvar. Mange socialt udsatte borgere har ikke tilmeldt sig digital post, hvilket kan risikere at få store konsekvenser i forhold til fx manglende eller forkert udbetaling af ydelser, de har ret til efter den sociale lovgivning, eller i forhold til manglende klageafgivninger. Grundet ovenstående er det positvt, at lovforslaget indeholder en mulighed for fritagelse fra obligatorisk selvbetjening, hvis kommunalstyrelsen vurderer, at "særlige forhold" taler for det. Som en yderligere højnelse af denne bestemmelse forslår Rådet, at bestemmelsen suppleres med en generel  regel om, at fritagelse fra digital post efter brugerens ønske, begrunder fritagelse fra obligatorisk selvbetjening.  Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
26. nov. 2014
Lovændringer er positive skridt på vejen for kontanthjælpsmodtagere
Men finanslovsaftalen for 2015 vedtog aftaleparterne af imødekomme en del af den kritik, der har været - fra Rådet for Socialt Udsatte og mange andre aktører - af dele af kontanthjælpsreformen. Aftalen udmøntes nu i et lovforslag, som blandt andet indebærer, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende ophæves og mulighederne for støtte til særligt høje boligudgifter forbedres for unge på den lave uddannelseshjælp.   Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar