LUK

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

09. maj 2012
Høringssvar på Sundhedsstyrelsens udkast til de kommunale forebyggelsespakker
De kommunale forebyggelsespakker rummer generelt en prioritering på sundhedsområdet. Rådet for Socialt Udsatte gør i forbindelse med høringen opmærksom på, at det kræver en særlig indsats at forbedre sundheden blandt socialt udsatte mennesker.  Hvis ikke en særlig indsats rettes mod denne gruppe, vil forebyggelsespakkerne medføre, at skellet i sundhedstilstanden mellem socialt udsatte og den øvrige befolkning forøges.
Læs høringssvar
01. maj 2012
Høringssvar til ændring af lov om euforiserende stoffer (Stofindtagelsesrum).
Rådet for Socialt Udsatte har i adskillige år kæmpet for at få etableret stofindtagelsesrum i Danmark. Langt om længe er emnet kommet på den politiske dagsorden, og Rådet er overvejende positivt stemt for forslaget. Læs mere om dette i nærværende høringssvar.
Læs høringssvar
30. mar. 2012
Høringssvar til 2-årig forsøgsordning med jobpræmie
Der bør være en reel økonomisk gevinst ved at komme i beskæftigelse - også efter at have modtaget kontanthjælp i lang tid. Men på trods af forslaget om en jobpræmieordning, vil det realistisk set stadig betyde en marginalbeskatning tæt på 90 pct. Læs mere om dette i Rådets høringssvar.
Læs høringssvar
29. feb. 2012
Høringssvar til ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Rådet for Socialt Udsatte mener, at de mere gunstige refusionsordninger der foreslås indført i forbindelse med dyre foranstaltninger for udsatte børn og unge, også bør gælde sociale foranstaltninger for voksne borgere i alle aldre. Endvidere er Rådet bekymret for kommunernes brug af serviceniveauer.    
Læs høringssvar
10. feb. 2012
Krav om digital selvbetjening
Digitale løsninger kan være vanskelige af bruge for socialt udsatte mennesker. Rådet anbefaler, at loven tilføjes en bestemmelse, så borgere, der møder op på borgerservicecenteret, er garanteret fornøden hjælp til ansøgning mv., således at borgeren ikke forlader borgerservicecenteret med uforrettet sag...
Læs høringssvar
10. feb. 2012
Høringssvar til lov om Offentlig Digital Post
I forbindelse med overgangen til digitale løsninger i den offentlige sektor opforder Rådet til, at de offentlige institutioner sætter som mål, at ingen borgere med særlige behov mister sociale ydelser som følge af digitaliseringen.
Læs høringssvar
12. dec. 2011
Udbetaling Danmark
Mange socialt udsatte menneskers forsørgelsesgrundlag afhænger af overførselsindkomst herunder pensionsydelser og boligstøtte. Deres familieøkonomi er afhængig af, at ydelser er beregnet korrekt på det rigtige grundlag, så de får, hvad de skal have. Det er derfor afgørende, at digitaliseringen sker på en måde, så de mennesker, der har brug for hjælp for at få den rigtige ydelse og forstå beregningen af den, fortsat har adgang til den hjælp, der er nødvendig.
Læs høringssvar
29. apr. 2011
Det Nationale Reformprogram 2020
Alt i alt mener Rådet for Socialt Udsatte, at udkastet til reformprogrammet er overfladisk og viger uden om problemerne for så vidt angår fattigdomsproblemet. Hvis der senere skulle opnås reel kontakt i Kontaktudvalget, er det Rådets håb, at reformprogrammet kan reformeres i en mere målrettet retning.
Læs høringssvar
01. apr. 2011
Vejledning til kommunal rehabilitering
Rådet for Socialt Udsatte ser det som positivt, at de relevante ministerier sætter fokus på, at rehabilitering er en tværsektoriel opgave, der kræver koordination. Det er derfor godt, at vejledningen beskriver de muligheder kommunerne allerede har for at yde en helhedsorienteret indsats ift. mennesker med behov for rehabilitering.
Læs høringssvar
23. mar. 2011
Salg af almene boliger
Samlet set vurderer Rådet for Socialt Udsatte, at forslaget om salg af almene boliger ikke vil være til gavn for socialt udsatte mennesker. Rådet kan ikke anbefale forslaget.
Læs høringssvar
04. mar. 2011
Bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser mv.
Lovforslaget er led i finanslovsaftalen mellem regeringen, DF og Kristendemokraterne om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Rådet er helt enig i, at socialt bedrageri er uacceptabelt, og der skal hele tiden være opmærksomhed om, at der ikke begås socialt bedrageri. Det er én af forudsætningerne for en bred opbakning til velfærdssystemet.
Læs høringssvar
03. feb. 2011
Anvisning af bolig til flygtninge og prøve i dansk
Lovforslaget er led i regeringens ghettostrategi fra oktober 2010 og aftalen med DF om ændring i reglerne om ægtefællesammenføring fra november 2010. Rådet for Socialt Udsatte har tidligere udtrykt stærk betænkelighed ved den stigmatisering af socialt udsatte boligområder, der ligger i, at regeringen og det officielle Danmark kalder områderne ghettoer.
Læs høringssvar
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12