Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

10. feb. 2012
Høringssvar til lov om Offentlig Digital Post
I forbindelse med overgangen til digitale løsninger i den offentlige sektor opforder Rådet til, at de offentlige institutioner sætter som mål, at ingen borgere med særlige behov mister sociale ydelser som følge af digitaliseringen.
Læs høringssvar
12. dec. 2011
Udbetaling Danmark
Mange socialt udsatte menneskers forsørgelsesgrundlag afhænger af overførselsindkomst herunder pensionsydelser og boligstøtte. Deres familieøkonomi er afhængig af, at ydelser er beregnet korrekt på det rigtige grundlag, så de får, hvad de skal have. Det er derfor afgørende, at digitaliseringen sker på en måde, så de mennesker, der har brug for hjælp for at få den rigtige ydelse og forstå beregningen af den, fortsat har adgang til den hjælp, der er nødvendig.
Læs høringssvar
29. apr. 2011
Det Nationale Reformprogram 2020
Alt i alt mener Rådet for Socialt Udsatte, at udkastet til reformprogrammet er overfladisk og viger uden om problemerne for så vidt angår fattigdomsproblemet. Hvis der senere skulle opnås reel kontakt i Kontaktudvalget, er det Rådets håb, at reformprogrammet kan reformeres i en mere målrettet retning.
Læs høringssvar
01. apr. 2011
Vejledning til kommunal rehabilitering
Rådet for Socialt Udsatte ser det som positivt, at de relevante ministerier sætter fokus på, at rehabilitering er en tværsektoriel opgave, der kræver koordination. Det er derfor godt, at vejledningen beskriver de muligheder kommunerne allerede har for at yde en helhedsorienteret indsats ift. mennesker med behov for rehabilitering.
Læs høringssvar
23. mar. 2011
Salg af almene boliger
Samlet set vurderer Rådet for Socialt Udsatte, at forslaget om salg af almene boliger ikke vil være til gavn for socialt udsatte mennesker. Rådet kan ikke anbefale forslaget.
Læs høringssvar
04. mar. 2011
Bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser mv.
Lovforslaget er led i finanslovsaftalen mellem regeringen, DF og Kristendemokraterne om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Rådet er helt enig i, at socialt bedrageri er uacceptabelt, og der skal hele tiden være opmærksomhed om, at der ikke begås socialt bedrageri. Det er én af forudsætningerne for en bred opbakning til velfærdssystemet.
Læs høringssvar
03. feb. 2011
Anvisning af bolig til flygtninge og prøve i dansk
Lovforslaget er led i regeringens ghettostrategi fra oktober 2010 og aftalen med DF om ændring i reglerne om ægtefællesammenføring fra november 2010. Rådet for Socialt Udsatte har tidligere udtrykt stærk betænkelighed ved den stigmatisering af socialt udsatte boligområder, der ligger i, at regeringen og det officielle Danmark kalder områderne ghettoer.
Læs høringssvar
04. jan. 2011
Ændring af 450 timers regel til 225 timers regel mv.
Der findes efterhånden en god dokumentation for, at nedsættelse af kontanthjælpsydelser og andre økonomiske sanktioner over for socialt udsatte og marginaliserede mennesker ikke virker efter hensigten. De økonomiske sanktioner hjælper ikke socialt udsatte mennesker i arbejde, og de hjælper ikke udsatte mennesker med at løse de problemer, som de står midt i. Ofte skubber de økonomiske sanktioner mennesker ud over kanten. Lovforslaget vil medføre, at ægtepar på kontanthjælp, hvor ingen er i stand til at finde beskæftigelse med eller uden bistand fra jobcenteret, mister den ene kontanthjælp allerede efter ét år mod 2 år efter gældende regler. Flere familier vil dermed blive skubbet ud over kanten hurtigere. Det finder Rådet stærkt kritisabelt.  
Læs høringssvar
20. dec. 2010
Ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter
Svar på høring vedr. ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. Rådet for Socialt Udsatte har ingen bemærkninger til ændringen i bekendtgørelsen om, at borgerens egenbetaling for befordring til og fra beskæftigelsesstedet højest må udgøre 30 pct. af nettolønindtægten efter fradrag af skat.
Læs høringssvar
24. nov. 2010
Om en aktiv beskæftigelsesindsats
Svar på høring vedr. ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse).  Rådet for Socialt Udsatte har ingen konkrete bemærkninger til lovforslaget.
Læs høringssvar
24. nov. 2010
Ændring af lov om social service og lov om almene boliger
Svar på høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. (Rammeaftaler)  De udviklingsstrategier og styringsaftaler, der skal udarbejdes som følge af lovforslaget har central betydning for kapacitet og fagligt indhold i de sociale tilbud, der skal imødekomme socialt udsatte menneskers behov.  Rådet for Socialt Udsatte finder det centralt, at der lokalt og regionalt er en forpligtende dialog med brugerne om behov, indhold, kvalitet mv. i de sociale tilbud. Lovforslaget stiller desværre ikke krav til kommuner og regioner om at inddrage brugerne i udarbejdelse af rammeaftaler. Der står alene i bemærkningerne, at det vil være "hensigtsmæssigt, hvis rammeaftalerne i løbet af processen drøftes med repræsentanter for brugerorganisationerne i regionen". Der bør være en forpligtende bestemmelse i loven og/eller bekendtgørelsen om, at brugerne skal høres i processen med udarbejdelse af rammeaftaler. Det kan ske via repræsentanter for lokalt eller regionalt repræsenterede brugerorganisationer, via lokale udsatteråd eller andre måde, som giver også de mindst organiserede brugere mulighed for at komme til orde.  Brugerinddragelsen bør også sikres i de tilfælde, hvor sker større ændringer i rammeaftaler, eksempelvis når kommuner opsiger rammeaftaler og/eller nedlægger tilbud, der indgår i rammeaftaler. I forbindelse med nedlæggelse af tilbud skal kommunen redegøre for, hvordan forsyningsforpligtelsen fremover opfyldes.   Rådet har ikke derudover bemærkninger til lovforslaget.
Læs høringssvar
19. nov. 2010
Lov om ændring af lov om almene boliger mv.
Svar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Rådet for Socialt Udsatte har ingen specifikke bemærkninger til lovforslaget, men henviser til Rådets høringssvar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (styrket indsats i ghettoområderne og anvendelse af den almene boligsektors midler) for generelle bemærkninger til ghettoplanen.
Læs høringssvar