Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

20. dec. 2010
Ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter
Svar på høring vedr. ændring af bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. Rådet for Socialt Udsatte har ingen bemærkninger til ændringen i bekendtgørelsen om, at borgerens egenbetaling for befordring til og fra beskæftigelsesstedet højest må udgøre 30 pct. af nettolønindtægten efter fradrag af skat.
Læs høringssvar
24. nov. 2010
Om en aktiv beskæftigelsesindsats
Svar på høring vedr. ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse).  Rådet for Socialt Udsatte har ingen konkrete bemærkninger til lovforslaget.
Læs høringssvar
24. nov. 2010
Ændring af lov om social service og lov om almene boliger
Svar på høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. (Rammeaftaler)  De udviklingsstrategier og styringsaftaler, der skal udarbejdes som følge af lovforslaget har central betydning for kapacitet og fagligt indhold i de sociale tilbud, der skal imødekomme socialt udsatte menneskers behov.  Rådet for Socialt Udsatte finder det centralt, at der lokalt og regionalt er en forpligtende dialog med brugerne om behov, indhold, kvalitet mv. i de sociale tilbud. Lovforslaget stiller desværre ikke krav til kommuner og regioner om at inddrage brugerne i udarbejdelse af rammeaftaler. Der står alene i bemærkningerne, at det vil være "hensigtsmæssigt, hvis rammeaftalerne i løbet af processen drøftes med repræsentanter for brugerorganisationerne i regionen". Der bør være en forpligtende bestemmelse i loven og/eller bekendtgørelsen om, at brugerne skal høres i processen med udarbejdelse af rammeaftaler. Det kan ske via repræsentanter for lokalt eller regionalt repræsenterede brugerorganisationer, via lokale udsatteråd eller andre måde, som giver også de mindst organiserede brugere mulighed for at komme til orde.  Brugerinddragelsen bør også sikres i de tilfælde, hvor sker større ændringer i rammeaftaler, eksempelvis når kommuner opsiger rammeaftaler og/eller nedlægger tilbud, der indgår i rammeaftaler. I forbindelse med nedlæggelse af tilbud skal kommunen redegøre for, hvordan forsyningsforpligtelsen fremover opfyldes.   Rådet har ikke derudover bemærkninger til lovforslaget.
Læs høringssvar
19. nov. 2010
Lov om ændring af lov om almene boliger mv.
Svar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Rådet for Socialt Udsatte har ingen specifikke bemærkninger til lovforslaget, men henviser til Rådets høringssvar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (styrket indsats i ghettoområderne og anvendelse af den almene boligsektors midler) for generelle bemærkninger til ghettoplanen.
Læs høringssvar
19. nov. 2010
Om udvidet flyttehjælp
Svar på høring af lovforslag om lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Udvidet flyttehjælp). Rådet for Socialt Udsatte har ingen bemærkninger til lovforslaget.
Læs høringssvar
19. nov. 2010
Rådets høringssvar om styrket indsats i ghettoområderne
Rådet finder italesættelsen af problemet med ord som ghetto dybt problematisk og stigmatiserende. I stedet for at tale om ghettoområder vil Rådet bruge begrebet udsatte boligområder. Den eksisterende debat om udsatte boligområder mangler fokus på fattigdom som et centralt bagvedliggende problem.  
Læs høringssvar
15. okt. 2010
Lovforslag om Udbetaling Danmark
Høringssvar til lovforslag om Udbetaling Danmark Mange socialt udsatte borgere vil have meget vanskeligt ved at bruge selvbetjeningsløsninger og har derfor behov for det personlige møde med en ansvarlig sagsbehandler for at kunne forklare sin sag. Det er derfor helt centralt, at kommunerne fortsat har pligt og de fornødne ressourcer til at servicere borgere, der ikke er i stand til at benytte Udbetaling Danmarks elektroniske løsninger.
Læs høringssvar
10. okt. 2010
Høringssvar vedr. Skatteministeriets lovforslag til effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige
Lovforslaget vil bl.a. indføre hjemmel til lønindeholdelse for at inddrive gæld til DSB, Licenskontoret mv. også for borgere, der har et rådighedsbeløb under den grænse, der er sat i forhold til inddrivelse af anden gælde til det offentlige. Der bliver dermed adgang til både at lave dobbelt lønindeholdelse og lønindeholdelse hos borgere, der reelt ingen betalingsevne har. Rådet for Socialt Udsatte kritisere dette skarpt.  
Læs høringssvar
16. mar. 2010
Om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer
Svar på høring om rapport fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Rådet for Socialt Udsatte hilser rapporten velkommen. Det er en interessant rapport, som rummer mange gode og vigtige analyser og overvejelser. Finansieringen af arbejdet og de offentlige tilskud til dette er af meget stor betydning for de frivillige sociale organisationers arbejde for socialt udsatte mennesker.
Læs høringssvar