Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

18. aug. 2021
Positivt at ny bekendtgørelse vil bevare varetægtsarrestanters ret til vederlagsfri social stofbehandling.
Rådet er positiver over for bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen), men bemærker dog bl.a., at substitutionsbehandling ikke nævnes.
Læs høringssvar
13. aug. 2021
Rådet bakker om forslag om nye muligheder for kontrol med sociale tilbud og deres økonomi
I Rådets høringssvar ifm. forslag til ændring af lov vedr. styrkelse af Socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn, bakker Rådet op om forslaget, men påpeger, at også det faglige tilsyn bør prioriteres.
Læs høringssvar
09. mar. 2021
Rådet positiv over for lovforslag om forbedring af ressourceforløb og borgeres rettigheder
Rådet er generelt positivt indstillet over for forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.).
Læs høringssvar
24. feb. 2021
Borgerens personlige forhold bør undersøges før evt. sanktion i offentlig ydelse pga. udeblivelsesdom
Rådet har afgivet høringgsvar til udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.) og har kommentarer om udeblivelsesmeddelelser og om træk i offentlig ydelse som sanktion ved udeblivelse. 
Læs høringssvar
15. jan. 2021
Ekspertise fra det sociale område bør indgå i Epidemikommission
Rådet påpeger i høringssvar til forslag til lov vedr. epidemier mv. (epidemiloven) bl.a., at der bør være en repræsentant fra socialområdet i Epidemikommissionen, som kan sikre, at de særlige udfordringer på det sociale område indgår i kommissionens rådgivning af sundheds- og ældreministeren.
Læs høringssvar
18. dec. 2020
Stort behov for at kommunerne tager housing-first i brug i sit fulde omfang
I høringssvar vedr. styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelsen af anvendelse af udslusningsboliger påpeger Rådet bl.a., at det kan være hensigtsmæssigt med en præcisering af efterforsorg for 110-tilbud, så der ikke af bagvejen bliver statsrefusion på kommunernes arbejde med at hjælpe hjemløse ind i boliger. Kommunerne skal give den nødvendige bostøtte mv., dvs. implementere housing-first konceptet fuldt ud.
Læs høringssvar
10. dec. 2020
Positivt at grønlændere og færinger ikke risikerer krav om betaling.for behandling i Danmark
I Rådets høringssvar om vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerneog Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse omterritorial gyldighed for Færøerne, bakker Rådet op om at give adgang til ikke kun akut, men også fortsat vederlagsfri sygehusbehandling til borgere fra Grønland og Færørene.
Læs høringssvar
23. nov. 2020
Rådet anbefaler permanentgørelse af ordningen med det sociale frikort
I høringssvar til forslag til ændring af lov om det sociale frikort svarer Rådet bl.a., at det er positivt, at der foreslåes en forlængelse. Men Rådet anbefaler permanentgørelse.
Læs høringssvar
12. nov. 2020
Social- og indenrigsministeren bør kunne udpege en repræsentant til at indgå i Epidemikommission
Der er brug for at indtænke det sociale område så tidligt som muligt i håndteringen af en epidemi, så kuren ikke bliver værre end smitten, påpeger Rådet for Socialt Udsatte i høringssvar til lov vedr. epidemier.
Læs høringssvar
26. okt. 2020
Zoneforbud mv. er udtryk for en politik, der bekæmper hjemløse og ekstremt marginaliserede mennesker fremfor at bekæmpe hjemløshed og marginalisering
Rådet for Socialt Udsatte støtter ikke lovforslag, der fastholder mulighed for at udstede zoneforbud.
Læs høringssvar
19. aug. 2020
Rådet støtter forslag om at bygge Basalboliger
I Rådets høringssvar ifm. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene støtter Rådet bl.a. op om forslaget om basalboliger, om straming af reglerne for sammenlægning af boliger og den fortsatte finansiering af Center for Boligsocialt Arbejde.
Læs høringssvar
14. aug. 2020
Bedre styring af offentlig behandling for alkoholmisbrug er ikke nok til at højne kvaliteten af tilbuddene.
Rådet forholder sig overordnet positivt til lovforslag om bedre styring af offentligt finansieretbehandling for alkoholmisbrug. Rådet bemærker dog, at forslaget alene har fokus på at styrkekvaliteten ved at give kommunerne bedre muligheder for styring frem for at sikre en høj ogensartet kvalitet i alle tilbud.
Læs høringssvar