Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

24. mar. 2017
Rådet er positiv overfor en del af forslagene i udkast til lov om frikommunenetværk
Frikommuneforsøgene rummer flere gode elementer, bl.a. forslagene om udvidet adgang for kommunerne til anvendelse af udslusningsboliger til personer, der opholder sig i midlertidige boformer, og bestræbelsen på at koordinere målsætninger og indsatser for borgere, der modtager støtte på flere områder, er Rådet umiddelbart positiv overfor.
Læs høringssvar
28. feb. 2017
Positivt med mere selvbestemmelse
Rådet vurderer det overordentlig positivt, at man med forslaget om personlige borgerstyrede budgetter vil understøtte realiseringen af borgerens egne ønsker og målsætninger gennem større grad af selvbestemmelse. Rådet foreslår, at de involverede borgere og de organisationer, der repræsenterer dem, bør inddrages i at udpege rådgiverne.
Læs høringssvar
24. feb. 2017
Revideret forslag om nye socialpsykiatriske afdelinger ændrer ikke ved de alvorlige problemer
Det var med glæde Rådet kunne konstatere, at partierne bag aftalen ønskede at sendeforslaget om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i en ny høring. Rådet havde betydelige indvendinger mod forslaget, som det forelå ved den første høring. Derfor var ærgrelsen så meget desto større, da det blev klart, at det nye udkast ikke ændrer nævneværdigt ved de alvorlige problemer, der blev påpeget i de mange kritiske høringssvar.
Læs høringssvar
24. feb. 2017
Rådet er fortsat imod at flytte personer med sindslidelser uden samtykke
Lovforslaget er revideret og sendt i ny høring. Rådet mener fortsat ikke, at der er brug for en ny mulighed for at flytte personer med sindslidelser fra deres bolig uden deres samtykke. Rådet er dog glad for at kunne konstatere, at det reviderede udkast i meget vidt omfang imødekommer Rådets konkrete bemærkninger og ønsker til præciseringer i lovteksten. 
Læs høringssvar
15. feb. 2017
Rådet advarer om brugen af mere tvang
Lovforslaget udvider mulighederne for tvang i somatisk behandling. Forslaget skal ses i sammenhæng med den nationale handlingsplan for mennesker med demens, men omfatter også blandt andet mennesker med sindslidelser. Rådet finder det generelt betænkeligt, at man anvender tvang i indsatsen over for mennesker med sindslidelser, men mener samtidig, man bør sikre, at også mennesker, som ikke formår at forholde sig fornuftsmæssigt til et behandlingsbehov, modtager nødvendig behandling.
Læs høringssvar
13. feb. 2017
Rådet støtter forslag om øget klageadgang til afviste på forsorgshjem
Rådet finder, at et nyt forslag til ændring af blandt andet serviceloven og retssikkerhedsloven rummer mange gode elementer. Blandt andet ser Rådet med stor tilfredshed på, at det foreslås at indføre en klageadgang for borgere, som afvises på kvindekrisecentre eller forsorgshjem. 
Læs høringssvar
06. feb. 2017
Socialt udsatte rammes, når man ikke kan betale med kontanter
Regeringen har stillet forslag om, at butikker får lov til at afvise kontanter i aften- og nattetimerne. Det er et forslag, som rammer socialt udsatte. Mange socialt udsatte, herunder psykisk syge, har ikke adgang til at bruge elektroniske betalingsmidler og er i høj grad afhængige af at kunne betale med kontanter.  Rådet er derfor kritiske overfor regeringens forslag.
Læs høringssvar
26. jan. 2017
Nye særlige socialpsykiatriske botilbud er ikke løsningen
Rådet kan ikke anbefale, at lovforslaget vedtages i sin nuværende form, og opfordrer forligspartierne til at overveje at ændre lovforslaget, så psykiatrilovens eksisterende bestemmelser om tvang finder anvendelse også i de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Derudover opfordrer Rådet til at revidere lovforslaget, så følgende elementer får en central rolle: 1) Patientens selvbestemmelse, 2) brug af eksisterende viden om, hvordan man nedbringer brugen af tvang, 3) klare visitationskriterier, hvoraf ét er, at patienten har en dobbeltdiagnose, 4) kvalificeret misbrugsbehandling, som er integreret med den psykiatriske behandling og den socialfaglige og rehabiliterende indsats, 5) systematisk inddragelse af patienter og deres pårørende samt 6) meningsfulde aktiviteter, herunder mulighed for fysisk udfoldelse. 
Læs høringssvar
26. jan. 2017
Hjælp til mennesker med sindslidelser bør ikke have karakter af strafforanstaltninger
Rådet mener ikke, at der er brug for en ny mulighed for at flytte personer med sindslidelser fra deres bolig uden deres samtykke. Det fremgår, at formålet med forslaget først og fremmest er ”at forebygge vold og trusler og højne sikkerheden for medarbejdere og beboere på botilbud”. Under de almindeligebemærkninger til lovforslaget fremgår det imidlertid, at forslaget vurderes at have betydning for øvrige beboeres og personales retsfølelse. Rådet er uforstående overfor, at lovgivningen på det sociale område skal tjene til at tilgodese retsfølelsen. Servicelovens ydelser til mennesker med sindslidelser bør ikke have karakter af strafforanstaltninger.
Læs høringssvar
17. jan. 2017
Forenkling af regler om offentlig gæld har alvorlig social slagside
Reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige bliver med et nyt lovforslag ændret betydeligt - blandt andet for at forenkle reglerne. Rådet indskærper i sit høringssvar, at der er tale om en forenkling, som kommer til at have en alvorlig social slagside for socialt udsatte grupper, herunder mennesker med komplekse sociale problemer med fx hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom, misbrug og fattigdom. Mange socialt udsatte har efter et liv på kanten af samfundet ofte store gældsbyrder, som det ikke er muligt for de pågældende at komme ud af, og som låser de berørte i en håbløs og udsigtsløs situation.
Læs høringssvar
17. jan. 2017
Sammenlægning af SFI og KORA risikerer at svække socialforskningen
Rådet har i dag afgivet høringssvar til et lovforslag om at sammenlægge forskningsinstitutionerne SFI og KORA. Det er Rådets opfattelse, at forslaget i sin nuværende form rummer en betydelig risiko for, at socialforskningen vil blive nedprioriteret på det nye forskningscenter. Rådet anbefaler, at forskning i sociale problemer sikres i det nye lovforslag. Politisk uafhængighed og en bredt sammensat bestyrelse bør ligeledes sikres, hvis fusionen skal muliggøre fortsat uafhængig socialforskning på et højt internationalt niveau.
Læs høringssvar
17. jan. 2017
Ordning om inklusionsboliger er god - men huslejen skal kunne sættes mere ned
Rådet er generelt positive overfor tiltaget om inklusionsboliger, som nu implementeres med hhv. udkast til vejledning og bekendtgørelse. Men det er vurderingen, at muligheden for huslejenedsættelse på 12.000 kr. årligt ikke er tilstrækkeligt til, at også socialt udsatte på fx nedsat kontanthjælp kan få adgang til inklusionsboligerne.  Endvidere påpeger Rådet, at der bør være en tilstrækkeligt med ressourcer afsat til den sociale viceværtordning, sådan at ordningen får en kapacitet, som gør en reel forskel for beboerne. 
Læs høringssvar