Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

02. jan. 2018
Oprydningen hos SKAT skal ikke gå ud over udsatte
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar om et lovforslag, som er en del af oprydningsarbejdet i SKAT ovenpå det fejlslagne inddrivelsessystem.
Læs høringssvar
08. dec. 2017
Ny vejledning om stofmisbrugsbehandling er generelt god
En ny vejledning om den sociale stofmisbrugsbehandling er på vej. Rådet er generelt positiv.
Læs høringssvar
08. dec. 2017
Vejledning på det frivillige område bør fremhæve brugerfrivillighed
Den nye vejledning om det frviillige område er generelt god, mener Rådet, som dog har enkelte bemærkninger.
Læs høringssvar
01. dec. 2017
Rådet er kritisk overfor regelændring om pligt til at modtage kontanter
Rådet er generelt kritisk overfor regelændring, der betyder at butikker mv. alene er forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00 (visse steder fra kl. 06.00 til kl. 20.00), idet der er socialt udsatte grupper, som ikke har eller ikke kan anvende et elektronisk betalingsinstrument.
Læs høringssvar
04. okt. 2017
Kommuner bør forholde sig til beboers økonomiske forhold ift. egenbetaling på §§ 109 og 110-boformer
Udkast til ny bekendtgørelse lægger op til, at handlekommunen efter ansøgning fra en borger kan træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.
Læs høringssvar
09. aug. 2017
Regeringen anerkender behov for flere billige boliger - men det er ikke nok
Der er mangel på billlige boliger. Regeringen stiller derfor en række forslag til ændringer i almenboligloven. Der er udemærkede elementer i forslagene, men også elementer som bekymrer Rådet.
Læs høringssvar
08. jun. 2017
Forslag om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri er ude af proportioner
Forslaget om at straffe utryghedsskabende tiggeri med 14 dages ubetinget fængsel skaber yderligere marginalisering af udenlandske hjemløse, og i særdeleshed romaer og rumænske hjemløse.
Læs høringssvar
24. mar. 2017
Rådet er positiv overfor en del af forslagene i udkast til lov om frikommunenetværk
Frikommuneforsøgene rummer flere gode elementer, bl.a. forslagene om udvidet adgang for kommunerne til anvendelse af udslusningsboliger til personer, der opholder sig i midlertidige boformer, og bestræbelsen på at koordinere målsætninger og indsatser for borgere, der modtager støtte på flere områder, er Rådet umiddelbart positiv overfor.
Læs høringssvar
28. feb. 2017
Positivt med mere selvbestemmelse
Rådet vurderer det overordentlig positivt, at man med forslaget om personlige borgerstyrede budgetter vil understøtte realiseringen af borgerens egne ønsker og målsætninger gennem større grad af selvbestemmelse. Rådet foreslår, at de involverede borgere og de organisationer, der repræsenterer dem, bør inddrages i at udpege rådgiverne.
Læs høringssvar
24. feb. 2017
Revideret forslag om nye socialpsykiatriske afdelinger ændrer ikke ved de alvorlige problemer
Det var med glæde Rådet kunne konstatere, at partierne bag aftalen ønskede at sendeforslaget om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i en ny høring. Rådet havde betydelige indvendinger mod forslaget, som det forelå ved den første høring. Derfor var ærgrelsen så meget desto større, da det blev klart, at det nye udkast ikke ændrer nævneværdigt ved de alvorlige problemer, der blev påpeget i de mange kritiske høringssvar.
Læs høringssvar
24. feb. 2017
Rådet er fortsat imod at flytte personer med sindslidelser uden samtykke
Lovforslaget er revideret og sendt i ny høring. Rådet mener fortsat ikke, at der er brug for en ny mulighed for at flytte personer med sindslidelser fra deres bolig uden deres samtykke. Rådet er dog glad for at kunne konstatere, at det reviderede udkast i meget vidt omfang imødekommer Rådets konkrete bemærkninger og ønsker til præciseringer i lovteksten. 
Læs høringssvar
15. feb. 2017
Rådet advarer om brugen af mere tvang
Lovforslaget udvider mulighederne for tvang i somatisk behandling. Forslaget skal ses i sammenhæng med den nationale handlingsplan for mennesker med demens, men omfatter også blandt andet mennesker med sindslidelser. Rådet finder det generelt betænkeligt, at man anvender tvang i indsatsen over for mennesker med sindslidelser, men mener samtidig, man bør sikre, at også mennesker, som ikke formår at forholde sig fornuftsmæssigt til et behandlingsbehov, modtager nødvendig behandling.
Læs høringssvar