Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

13. feb. 2017
Rådet støtter forslag om øget klageadgang til afviste på forsorgshjem
Rådet finder, at et nyt forslag til ændring af blandt andet serviceloven og retssikkerhedsloven rummer mange gode elementer. Blandt andet ser Rådet med stor tilfredshed på, at det foreslås at indføre en klageadgang for borgere, som afvises på kvindekrisecentre eller forsorgshjem. 
Læs høringssvar
06. feb. 2017
Socialt udsatte rammes, når man ikke kan betale med kontanter
Regeringen har stillet forslag om, at butikker får lov til at afvise kontanter i aften- og nattetimerne. Det er et forslag, som rammer socialt udsatte. Mange socialt udsatte, herunder psykisk syge, har ikke adgang til at bruge elektroniske betalingsmidler og er i høj grad afhængige af at kunne betale med kontanter.  Rådet er derfor kritiske overfor regeringens forslag.
Læs høringssvar
26. jan. 2017
Nye særlige socialpsykiatriske botilbud er ikke løsningen
Rådet kan ikke anbefale, at lovforslaget vedtages i sin nuværende form, og opfordrer forligspartierne til at overveje at ændre lovforslaget, så psykiatrilovens eksisterende bestemmelser om tvang finder anvendelse også i de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Derudover opfordrer Rådet til at revidere lovforslaget, så følgende elementer får en central rolle: 1) Patientens selvbestemmelse, 2) brug af eksisterende viden om, hvordan man nedbringer brugen af tvang, 3) klare visitationskriterier, hvoraf ét er, at patienten har en dobbeltdiagnose, 4) kvalificeret misbrugsbehandling, som er integreret med den psykiatriske behandling og den socialfaglige og rehabiliterende indsats, 5) systematisk inddragelse af patienter og deres pårørende samt 6) meningsfulde aktiviteter, herunder mulighed for fysisk udfoldelse. 
Læs høringssvar
26. jan. 2017
Hjælp til mennesker med sindslidelser bør ikke have karakter af strafforanstaltninger
Rådet mener ikke, at der er brug for en ny mulighed for at flytte personer med sindslidelser fra deres bolig uden deres samtykke. Det fremgår, at formålet med forslaget først og fremmest er ”at forebygge vold og trusler og højne sikkerheden for medarbejdere og beboere på botilbud”. Under de almindeligebemærkninger til lovforslaget fremgår det imidlertid, at forslaget vurderes at have betydning for øvrige beboeres og personales retsfølelse. Rådet er uforstående overfor, at lovgivningen på det sociale område skal tjene til at tilgodese retsfølelsen. Servicelovens ydelser til mennesker med sindslidelser bør ikke have karakter af strafforanstaltninger.
Læs høringssvar
17. jan. 2017
Forenkling af regler om offentlig gæld har alvorlig social slagside
Reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige bliver med et nyt lovforslag ændret betydeligt - blandt andet for at forenkle reglerne. Rådet indskærper i sit høringssvar, at der er tale om en forenkling, som kommer til at have en alvorlig social slagside for socialt udsatte grupper, herunder mennesker med komplekse sociale problemer med fx hjemløshed, psykisk og fysisk sygdom, misbrug og fattigdom. Mange socialt udsatte har efter et liv på kanten af samfundet ofte store gældsbyrder, som det ikke er muligt for de pågældende at komme ud af, og som låser de berørte i en håbløs og udsigtsløs situation.
Læs høringssvar
17. jan. 2017
Sammenlægning af SFI og KORA risikerer at svække socialforskningen
Rådet har i dag afgivet høringssvar til et lovforslag om at sammenlægge forskningsinstitutionerne SFI og KORA. Det er Rådets opfattelse, at forslaget i sin nuværende form rummer en betydelig risiko for, at socialforskningen vil blive nedprioriteret på det nye forskningscenter. Rådet anbefaler, at forskning i sociale problemer sikres i det nye lovforslag. Politisk uafhængighed og en bredt sammensat bestyrelse bør ligeledes sikres, hvis fusionen skal muliggøre fortsat uafhængig socialforskning på et højt internationalt niveau.
Læs høringssvar
17. jan. 2017
Ordning om inklusionsboliger er god - men huslejen skal kunne sættes mere ned
Rådet er generelt positive overfor tiltaget om inklusionsboliger, som nu implementeres med hhv. udkast til vejledning og bekendtgørelse. Men det er vurderingen, at muligheden for huslejenedsættelse på 12.000 kr. årligt ikke er tilstrækkeligt til, at også socialt udsatte på fx nedsat kontanthjælp kan få adgang til inklusionsboligerne.  Endvidere påpeger Rådet, at der bør være en tilstrækkeligt med ressourcer afsat til den sociale viceværtordning, sådan at ordningen får en kapacitet, som gør en reel forskel for beboerne. 
Læs høringssvar
05. jan. 2017
Forbud mod "hjemløse-lejre" skaber yderligere pres på hjemløse
Rådet har afgivet et høringssvar om en skærpelse af ordensbekendtgørelsen, som giver myndighederne flere muligheder for at rydde "hjemløse-lejre" i parker mv. Rådet mener, at uanset om der er tale om danske eller udenlandske hjemløse, så er der med skærpelsen tale om et yderligere pres på meget udsatte menneskers forsøg på at opretholde tilværelsen i situationer, hvor alternativerne kan være få og må siges at have karakter af nødløsninger. Det er Rådets klare opfattelse, at problemerne i stedet skal afhjælpes ved sociale indsatser som bedre muligheder for overnatning, væresteder, rådgivning og opsøgende indsatser og ikke ved et forbud.
Læs høringssvar
12. dec. 2016
Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension vil skabe usikkerhed
Det er ikke Rådets opfattelse, at borgere i Danmark generelt er klar over, hvornår de er berettigede til folkepension. En undersøgelse foretaget af YouGov for AK-Samvirke i september 2016 viste, at hele 83 % af de adspurgte angav en forventet folkepensionsalder, der var lavere end den officielle prognose. Der er altså en meget stor andel af danskerne, der ikke ved, hvornår de har ret til folkepension. Dette er ikke overraskende, idet det med de seneste års reformer er forskelligt fra årgang til årgang, hvornår man kan begynde at modtage folkepension. Derfor kan Rådet ikke anbefale, at man ophører med den hidtil gældende praksis med at sende meddelelse om ret til folkepension netop på et tidspunkt, hvor der hersker stor usikkerhed om dette. 
Læs høringssvar
15. nov. 2016
Behov for ekstra indsats i forhold til forkyndelser til socialt udsatte (retsplejen)
Den øgede digitalisering af det offentlige kan være en udfordring for mange socialt udsatte.  Forkyndelse vil sige en fremgangsmåde inden for retsplejen, hvorved de berørte personer - tiltalte, vidner, syns- og skønsmænd mfl. - gøres bekendt dels med, at sag er anlagt, dels med tid og sted for retsmøder, med domsafsigelse m.m.  Rådet giver i et høringssvar udtryk for, at man i forbindelse med forkyndelser bør gøre en særlig indsats for, at også mennesker, der lever en kaotisk tilværelse, har psykiske lidelser, misbrugsproblemer mv. rent faktisk har mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af meddelelsen.
Læs høringssvar
06. okt. 2016
Skærpelse af straffeloven bør ikke ramme foranstaltningsdømte
Rådet har afgivet høringssvar om et lovforslag, som skærper mulighederne for straffe personer, som fx taler grimt eller opfører sig truende overfor offentlig ansatte.   Rådet har forståelse for, at udgangspunktet for lovforslaget er, at der er sket en forråelse af den offentlige debat, og Rådet er enige i, at offentligt ansatte skal beskyttes imod vold og trusler mv. Rådet gør dog opmærksom på gruppen af socialt udsatte, som ofte møder offentligt ansatte i sårbare situationer, hvor meget er på spil for dem. Rådet opfordrer desuden til, at det i forslaget eksplicit nævnes, at ændringerne af straffeloven ikke må føre til en skærpelse af straffen for mennesker, der har eller idømmes en foranstaltningsdom efter straffelovens §§ 68-69. 
Læs høringssvar
12. sep. 2016
Uheldigt med behov for så mange præciseringer i Jobreform
Rådet har i dag afgivet høringssvar om en række præciseringer i forhold til jobreform fase 1 og finder, at det er påfaldende, at der allerede er behov for så forholdsvis mange justeringer i de nye regelsæt. Når der gennemføres reformer af så indgribende karakter, bør der som minimum være taget højde for uhensigtsmæssige skævheder og andre uheldige konsekvenser af reglerne fra start.
Læs høringssvar