LUK

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

30. jun. 2014
Der skal være personlig hjælp til NemID
For mange udsatte er det vigtigt at kunne tale med en person, som kan guide og hjælpe, når der er brug for det. Det bør som udgangspunkt ske på borgerservice eller i det evt. værested, som borgeren benytter. Som et supplement bør der som minimum være et gratis hotline nummer, hvor borgeren ikke oplever at blive vist videre, og hvor de kan få en nærværende hjælp ved akut behov. Sådan skriver Rådet i et svar til høring om genudbud af NemID. Læs hele Rådets svar nedenfor.
Læs høringssvar
23. jun. 2014
Positivt med koordinerende indsatsplaner
Rådet bifalder initiativet med at styrke samarbejdet om indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt stofmisbrug eller alkoholafhængighed og kan overordnet bakke op om forslaget med de koordinerende indsatsplaner. Da man i retningslinjerne lægger vægt på borgerens frivillige og aktive medvirken, bør dette dog også afspejles i skemaet. Læs hele Rådets høringssvar i filen.
Læs høringssvar
09. apr. 2014
Aktivitetstillæg til kontanthjælpsmodtagere under 30
Rådet har afgivet svar i en høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik oglov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere i særlige tilfælde, præcisering af reglerne om kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn og arbejdstid ved offentlig løntilskud m.v.) Rådet kan tilslutte sig præciseringen af, at også kontanthjælpsmodtagere under 30 år kan få et aktivitetstillæg i de tilfælde, hvor personen har særligt komplekse udfordringer. At det samtidig er en ensretning af reglerne med uddannelseshjælpsmodtagere, og derved lettere at administrere, er også et væsentligt udbytte ved ændringen.
Læs høringssvar
09. apr. 2014
Midliertidig huslejehjælp til unge
Rådet har afgivet et høringssvar til et forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (midlertidighuslejehjælp). Af forslaget fremgår det, at: ”Kommunen kan… yde midlertidig hjælp tilhuslejeudgifter”. Rådet finder det utilstrækkeligt, at der er tale om en kanbestemmelse. Det bør være en ret for borgeren, at de får hjælp til huslejen, når den overstiger et beløb, der ikke kan betales af uddannelseshjælpen. Da problemet med manglen på billige boliger som unge kan finansiere ud af uddannelseshjælpen, mv., højst sandsynligt ikke vil løses på de 6 måneder, som forslaget vil lade hjælpen begrænse til, finder Rådet, at hjælpen på linje med hjælp efter § 34 bør være uden tidsbegrænsning eller fortsætte, indtil der er fundet en egnet bolig, som den unge kan betale.
Læs høringssvar
27. mar. 2014
Nye regler om sygedagpenge
I Rådets høringssvar på regeringens seneste reform på beskæftigelsesområdet - sygedagpengereformen - bakker Rådet op om flere gode elementer, herunder at der er fokus på helhedsorienterede og rehabiliterende indsatser til de grupper, som er i risiko for en længerevarig sygemelding. Samtidig stiller Rådet med bekymring dét spørgsmål: Er kommunerne overhovedet gearede til at implemtere de mange nye ordninger, sådan at de gode hensigter på papiret også bliver omsat til virkelighed? De foreløbige erfaringer med kontanthjælpsreformen og førtidspensionsreformen viser desværre, at kommunerne implementerer de nye mange nye ordninger meget forskelligt.    
Læs høringssvar
22. jan. 2014
Husk også forældrene til de udsatte unge
En ny lov betyder, at der skal holdes "netværkssamråd” med fagfolk og forældre til unge, som har begået alvorlig kriminalitet. Men forældrene til de udsatte unge kan også selv være sårbare og have sociale problemer som alkohol- og/eller narkotikamisbrug samt psykiske lidelser. Derfor kan der være brug for en særlig indsats i kommmunikationen med forældrene om den udsatte unge. Det gør Rådet for Socialt Udsatte opmærksom på i høringssvaret til loven. Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.  
Læs høringssvar
23. nov. 2013
Kommunerne bør forpligtes til at følge op efter endt stofmisbrugsbehandling
I høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101, gav Rådet anledning til at beklage, at planen om et lovforslag, der skulle give kommunerne pligt til at følge op efter endt stofmisbrugsbehandling, alligevel ikke blev til noget.
Læs høringssvar
04. nov. 2013
Oplysning om stofindtagelse bør ikke være skræmmekampagne
Rådet finder det positivt, at Sundhedsstyrelsen vil lave en forebyggelsespakke om stoffer og i den forbindelse udarbejde en publikation om forebyggelse af stoffer til det kommunale sundhedsarbejde. Den bør dog ikke være en skræmmekampagne, men den bør indeholde information om at minimere risici. Ved at inddrage den skadesreducerende tilgang, bliver der også oplysning til de unge, der trods oplysning alligevel vil eksperimentere med stoffer.
Læs høringssvar
01. nov. 2013
Rådet bakker op om ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienters frie sygehusvalg
Rådet bakker op om et lovforslag om, at psykiatriske patienter fremadrettet frit kan vælge sygehus og få ret til hurtig udredning, sådan som somatiske patienter har ret til det allerede. Sådan skriver Rådet i et høringssvar til lovforslaget. Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.
Læs høringssvar
26. sep. 2013
Retningslinjer for tandpleje hilses velkommen
Rådet hilser nationale retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem undersøgelser i tandplejen velkommen. Rådet havde dog gerne set, at det i stedet for hver 12. måned var hver 6. måned.
Læs høringssvar
12. aug. 2013
Rådet siger ok til tilføjelse til vejledning om magtanvendelse
Rådet har afgivet et høringssvar til et udkast over ændring af vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Forslaget ligger efter Rådets vurdering inden for de lovændringer, der fulgte med tilføjelsen af servicelovens kapitel om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger. Rådet har ikke nogen kommentarer til udkastet i øvrigt.
Læs høringssvar
12. aug. 2013
Pædagoguddannelsen specialiseres – husk at undervise i menneskers psykosociale vanskeligheder
Rådet kan støtte, at den faglige fordybelse får bedre betingelser med en ændring af pædagoguddannelsen. I Rådets perspektiv er det særligt positivt, at specialiseringen indenfor social- og specialpædagogik bl.a. retter sig særligt mod målgruppen af mennesker med sociale vanskeligheder som fx misbrug, hjemløshed og prostitution. I den forbindelse foreslår Rådet, at specialiseringen også omfatter mennesker med psykosociale vanskeligheder.
Læs høringssvar
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12