LUK

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

04. nov. 2013
Oplysning om stofindtagelse bør ikke være skræmmekampagne
Rådet finder det positivt, at Sundhedsstyrelsen vil lave en forebyggelsespakke om stoffer og i den forbindelse udarbejde en publikation om forebyggelse af stoffer til det kommunale sundhedsarbejde. Den bør dog ikke være en skræmmekampagne, men den bør indeholde information om at minimere risici. Ved at inddrage den skadesreducerende tilgang, bliver der også oplysning til de unge, der trods oplysning alligevel vil eksperimentere med stoffer.
Læs høringssvar
01. nov. 2013
Rådet bakker op om ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienters frie sygehusvalg
Rådet bakker op om et lovforslag om, at psykiatriske patienter fremadrettet frit kan vælge sygehus og få ret til hurtig udredning, sådan som somatiske patienter har ret til det allerede. Sådan skriver Rådet i et høringssvar til lovforslaget. Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.
Læs høringssvar
26. sep. 2013
Retningslinjer for tandpleje hilses velkommen
Rådet hilser nationale retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem undersøgelser i tandplejen velkommen. Rådet havde dog gerne set, at det i stedet for hver 12. måned var hver 6. måned.
Læs høringssvar
12. aug. 2013
Rådet siger ok til tilføjelse til vejledning om magtanvendelse
Rådet har afgivet et høringssvar til et udkast over ændring af vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Forslaget ligger efter Rådets vurdering inden for de lovændringer, der fulgte med tilføjelsen af servicelovens kapitel om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger. Rådet har ikke nogen kommentarer til udkastet i øvrigt.
Læs høringssvar
12. aug. 2013
Pædagoguddannelsen specialiseres – husk at undervise i menneskers psykosociale vanskeligheder
Rådet kan støtte, at den faglige fordybelse får bedre betingelser med en ændring af pædagoguddannelsen. I Rådets perspektiv er det særligt positivt, at specialiseringen indenfor social- og specialpædagogik bl.a. retter sig særligt mod målgruppen af mennesker med sociale vanskeligheder som fx misbrug, hjemløshed og prostitution. I den forbindelse foreslår Rådet, at specialiseringen også omfatter mennesker med psykosociale vanskeligheder.
Læs høringssvar
22. jul. 2013
Socialt udsatte skal kunne fravælge digital post
Det er vigtigt, at socialt udsatte som for eksempel hjemløse, misbrugere og mennesker ramt af en sindslidelse er omfattet af muligheden for at kunne fravælge offentlig digital post. Sådan skriver Rådet i et høringssvar til et udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til offentlig digital post. Derudover gør Rådet i dets svar opmærksom på, at socialt udsatte mennesker imidlertid kan have svært ved at få gennemført det aktive fravalg af den digitale post, som bekendtgørelsen forudsætter for at blive fritaget. Derfor er det vigtigt, at socialt udsatte kan få hjælp til og oplysning om dette de steder, hvor udsatte mennesker opholdersig, for eksempel midlertidige botilbud og væresteder.
Læs høringssvar
24. maj 2013
Rådet opfordrer til sammenhængende patientforløb i sundhedsloven
Rådet for Socialt Udsatte opfordrer til, at der i lovforslaget om ændring af sundhedloven tages skridt til at forbedre rammerne, så socialt udsatte mennesker også kan få gavn af et mere sammenhængende, koordineret og integreret patientforløb.
Læs høringssvar
01. feb. 2013
Rådet siger nej til strafrefusion
Rådet er generelt mod administrative regler og økonomiske incitamentsstrukturer, der risikerer at påvirke den fagligt rigtige og individuelle løsning på borgerens beskæftigelsesudfordring.
Læs høringssvar
22. jan. 2013
Beskyttelse af børn mod overgreb - handler også om at hjælpe de voksne i en udsat familie
Rådet for Socialt Udsatte mener, at det bør fremhæves tydeligere, at sociale myndigheder skal være mere opmærksomme på, om tegn på mistrivsel hos barnet eller den unge skyldes manglende muligheder i familien, som skal afhjælpes med en social indsats. Lovforslaget bør ikke føre til, at de sociale myndigheder nedtoner opmærksomheden på, at udsatte børn ofte lever i en social udsat familie, der har behov for en helhedsorienteret og omfattende støtte for at komme til at fungere som familie.
Læs høringssvar
17. dec. 2012
Nej til en klageinstans mindre - mere offentlighed om beslutningerne
Rådet er bekymret for borgernes retssikkerhed, hvis der bliver en klageinstans mindre, som forslaget ligger op til. For at øge offentligheden om de principielle afgørelser foreslår Rådet, at det bliver muligt for offentligheden, deriblandt sagens parter, via web-tv, at overvære de møder hvor sager af principiel karakter behandles.
Læs høringssvar
07. dec. 2012
Rehabilitering forudsætter en reel inddragelse af borgeren
Der bør være nogle formelle retningslinjer for, hvorvidt kommunen reelt forpligtiger sig til at tage højde for borgerens vurderinger i rehabiliteringsteamets endelige indstilling til kommunen. Det åbner en mulighed for, at udformningen i praksis ikke tilgodeser borgerens egne ønsker og ambitioner. Det er Rådets vurdering, at borgerens motivation skærpes, hvis denne føler sig reelt medinddraget og har formelle rettigheder, som borgeren kan henvise til i samarbejdet med rehabiliteringsteamet og kommunen.
Læs høringssvar
05. okt. 2012
Evaluering af kommunalreformen: Plads til forbedring
Rådet for Socialt Udsatte finder det positivt, at regeringen vil evaluere kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat med særligt fokus på bl.a. det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Rådet havde foretrukket, at evalueringen blev gennemført af en uafhængig kommission eller lign. frem for de økonomiske ministerier, sektorministerierne, KL og Danske Regioner. Rådet vægter højt, at socialt udsatte skal have hjælp til løsning af sociale problemer hos den myndighed, der har ansvaret for at løse sociale problemer for borgere med mindre komplekse problemer. Med kommunalreformen skulle de større kommuner få en større faglig bæredygtighed og dermed kunne løfte også socialt udsattes komplekse sociale problemer. Samtidig skulle de større kommuner understøtte den forebyggende, opsporende og tidlige indsats, der er så vigtig for, at socialt udsatte ikke tabes på gulvet. Hvad, der i årene lige efter reformen synes at være begyndervanskeligheder i kommunerne med at varetage målgruppens komplekse behov, har manifesteret sig som vedvarende systemiske problemer. De mest væsentlige er: Manglen på specialisering i kommunerne trods større enheder At økonomien er styrende frem for fagligheden Manglen på systematisk anvendelse og inddragelse af specialviden Manglen på koordinering internt i kommunen og mellem kommune og region  
Læs høringssvar
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12