Gå direkte til indhold

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

02. dec. 2014
Obligatorisk selvbetjening repræsenterer fortsat en udfordring for socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om overgang til obligatorisk selvbetjening og ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder. Rådet har i et tidligere høringssvar påpeget, at den stigende digitalisering af kontakten til det offentlige repræsenterer en udfordring for socialt udsatte borgere, og dette synspunkt fastholder Rådet i indeværende høringssvar. Mange socialt udsatte borgere har ikke tilmeldt sig digital post, hvilket kan risikere at få store konsekvenser i forhold til fx manglende eller forkert udbetaling af ydelser, de har ret til efter den sociale lovgivning, eller i forhold til manglende klageafgivninger. Grundet ovenstående er det positvt, at lovforslaget indeholder en mulighed for fritagelse fra obligatorisk selvbetjening, hvis kommunalstyrelsen vurderer, at "særlige forhold" taler for det. Som en yderligere højnelse af denne bestemmelse forslår Rådet, at bestemmelsen suppleres med en generel  regel om, at fritagelse fra digital post efter brugerens ønske, begrunder fritagelse fra obligatorisk selvbetjening.  Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
26. nov. 2014
Lovændringer er positive skridt på vejen for kontanthjælpsmodtagere
Men finanslovsaftalen for 2015 vedtog aftaleparterne af imødekomme en del af den kritik, der har været - fra Rådet for Socialt Udsatte og mange andre aktører - af dele af kontanthjælpsreformen. Aftalen udmøntes nu i et lovforslag, som blandt andet indebærer, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende ophæves og mulighederne for støtte til særligt høje boligudgifter forbedres for unge på den lave uddannelseshjælp.   Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
04. nov. 2014
Digitale selvbetjeningsløsninger er en udfordring for socialt udsatte
Rådet har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelsen om obligatorisk digital selvbetjening i kontakten med det offentlige. Rådet peger i sit høringssvar på, at digitaliseringen af kontakten med det offentlige repræsenterer en udfordring for socialt udsatte. At være socialt udsat er kendetegnet ved en kaotisk livsførelse, hvorfor det ofte kan være svært at benytte sig af digital selvbetjening. Dette kan, ofte sammen med en manglende tilmelding til digital post fra det offentlige, resultere i, at socialt udsatte får udbetalt forkerte, eller slet ingen af de ydelser, de ellers er berettiget til. Rådet opforder derfor til, at bekendtgørelsen eksplicit pointerer kommunernes pligt til at hjælpe de borgere, som har svært ved den stigende digitaliering, hvilket allerede nævnes i orienteringsskrivelsen.    Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
23. okt. 2014
Gode takter i regeringens beskæftigelsesreform
Regeringen har fremlagt sit forslag til en beskæftigelsesrefom. Rådet er generelt positiv over for lovforslagets sigte om, at individuelt tilpassede, koordinerede, sammenhængende indsatser skal træde i stedet for gentagen, meningsløs aktivering - ikke mindst i forhold til gruppen, som er i risiko for at blive opgivende overfor ’systemet’ med forøget risiko for langtidsledighed som følge. I forhold til beskæftigelsesrådet mener Rådet, at det bør skrives ind i lovforslaget, at sammensætningen af beskæftigelsesrådet ændres, således at de lokale udsatteråd får én repræsentant i beskæftigelsesrådet. Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
23. okt. 2014
Psykiatriske patienter bør kende deres nye rettigheder
I et høringssvar er Rådet overordnet set positive overfor en ændring af sundhedsloven, hvormed særregler for psykiatriske patienter ophæves. Lovændringen giver psykiatriske patienter ret til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, samt ret til hurtig udredning, således psykiatriske og somatiske patienter ligestilles. Rådet peger i sit høringssvar på, at en succesfuld implementering af lovændringen afhænger af, at målgruppen får kendskab til deres nye rettigheder, hvilket ikke er den enkeltes ansvar, men derimod regionernes. Dette er i særdeleshed afgørende i forhold til socialt udsatte borgere med psykisk sårbarhed, som generelt ikke kender til deres rettigheder i det offentlige system. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
29. sep. 2014
Udkast til program for Den Europæiske Fond for Bistand til Socialt Dårligt Stillede
Rådet har afgivet høringssvar om udkast til program for Den Europæiske Fond for Bistand til Socialt Dårligt Stillede.
Læs høringssvar
29. aug. 2014
Rådet støtter op om intentionerne bag nyt lovforslag om mindre tvang i psykiatrien
I et høringssvar bakker Rådet fuldt ud op om intentionerne om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Rådet kan også tilslutte sig ambitionerne om bedre samarbejde og mere inddragelse af patienter og eventuelt pårørende - der er behov for i langt mere inddragelse, end tilfældet er i dag. Men Rådet påpeger samtidig, at midler til bygninger og personale i sig selv langt fra er nok til at nedbringe brugen af tvang. Der er behov for at ændre tilgangen og den kultur, der bærer behandlingen og resulterer i alt for stort brug af tvang i psykiatrien.  Læs hele Rådets høringssvar herunder. 
Læs høringssvar
11. aug. 2014
Godt at kommuner skal tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling
I et høringssvar om tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere (udkast til lov om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn) bakker Rådet op om forslaget om, at kommunerne fremover forpligtes til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Men Rådet mener dog, at lovforslaget er alt for snævert i afgrænsningen af de målgrupper, der kan have stor gavn af anonym stofmisbrugsbehandling. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
30. jun. 2014
Der skal være personlig hjælp til NemID
For mange udsatte er det vigtigt at kunne tale med en person, som kan guide og hjælpe, når der er brug for det. Det bør som udgangspunkt ske på borgerservice eller i det evt. værested, som borgeren benytter. Som et supplement bør der som minimum være et gratis hotline nummer, hvor borgeren ikke oplever at blive vist videre, og hvor de kan få en nærværende hjælp ved akut behov. Sådan skriver Rådet i et svar til høring om genudbud af NemID. Læs hele Rådets svar nedenfor.
Læs høringssvar
23. jun. 2014
Positivt med koordinerende indsatsplaner
Rådet bifalder initiativet med at styrke samarbejdet om indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt stofmisbrug eller alkoholafhængighed og kan overordnet bakke op om forslaget med de koordinerende indsatsplaner. Da man i retningslinjerne lægger vægt på borgerens frivillige og aktive medvirken, bør dette dog også afspejles i skemaet. Læs hele Rådets høringssvar i filen.
Læs høringssvar
09. apr. 2014
Aktivitetstillæg til kontanthjælpsmodtagere under 30
Rådet har afgivet svar i en høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik oglov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere i særlige tilfælde, præcisering af reglerne om kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn og arbejdstid ved offentlig løntilskud m.v.) Rådet kan tilslutte sig præciseringen af, at også kontanthjælpsmodtagere under 30 år kan få et aktivitetstillæg i de tilfælde, hvor personen har særligt komplekse udfordringer. At det samtidig er en ensretning af reglerne med uddannelseshjælpsmodtagere, og derved lettere at administrere, er også et væsentligt udbytte ved ændringen.
Læs høringssvar
09. apr. 2014
Midliertidig huslejehjælp til unge
Rådet har afgivet et høringssvar til et forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (midlertidighuslejehjælp). Af forslaget fremgår det, at: ”Kommunen kan… yde midlertidig hjælp tilhuslejeudgifter”. Rådet finder det utilstrækkeligt, at der er tale om en kanbestemmelse. Det bør være en ret for borgeren, at de får hjælp til huslejen, når den overstiger et beløb, der ikke kan betales af uddannelseshjælpen. Da problemet med manglen på billige boliger som unge kan finansiere ud af uddannelseshjælpen, mv., højst sandsynligt ikke vil løses på de 6 måneder, som forslaget vil lade hjælpen begrænse til, finder Rådet, at hjælpen på linje med hjælp efter § 34 bør være uden tidsbegrænsning eller fortsætte, indtil der er fundet en egnet bolig, som den unge kan betale.
Læs høringssvar