Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Høringssvar

Her kan du finde alle høringssvar fra Rådet. Du kan fremsøge både årstal og fritekst.

08. jan. 2016
Rådet for Socialt Udsattes høringssvar til forslag om nyt kontanthjælpsloft
Rådet for Socialt Udsatte har i dag afgivet høringssvar til høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)I høringssvaret hedder det bl.a.: "Det er Rådets vurdering, at lovforslagets vedtagelse i uændret form vil føre til udbredelse af fattigdom, der vil komme til udtryk ved, at mange af de omfattede familier og personer fx ikke kan ernære sig rimeligt, købe ordineret medicin, opretholde en bolig eller opretholde et minimum af social kontakt med familie og venner. På den baggrund kan Rådet ikke anbefale vedtagelsen af loven." Læs hele høringssvaret her på siden.
Læs høringssvar
21. dec. 2015
Gode elementer i lovforslag om assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum
Rådet har i dag afgivet høringssvar om lovforslaget om ændring af loven om euforiserende stoffer. Helt overordnet har Rådet altid været positivt stemt overfor oprettelsen af stofindtagelsesrummene – til gavn for de mest udsatte stofmisbrugere. Rådet mener, at lovforslaget er et nødvendigt led i den skadesreducerende indsats. Læs hele høringssvaret nedenfor 
Læs høringssvar
02. nov. 2015
Gode og konstruktive nye nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
Rådet har afgivet høring om de nye nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Generelt finder Rådet retningslinjerne brugbare og ser desuden meget positivt på elementet af brugerinddragelse. Dog anser Rådet det for en mangel, at retningslinjerne ikke omfatter både den sociale og den sundhedsfaglige behandling. Læs hele høringssvaret nedenfor.
Læs høringssvar
05. okt. 2015
Danmark pynter på beskrivelserne af reformer i den nationale rapport til FN's Menneskerettighedsråd
Hvert fjerde år skal hvert medlemsland af FN bidrage til en national rapport om landets efterlevelse af menneskerettighederne. Danmarks nationale rapport til FN's Menneskerettighedsråd har netop været i høring.  Rådet mener i den forbindelse, at regeringens refomer af blandt andet førtidspension og kontanthjælp omtales unuanceret i udkastet til Danmarks rapportering. Det fremgår således af udkastet som om, at reformerne er en ren gevinst for de berørte borgergrupper. Det billede kan Rådet for Socialt Udsatte desværre ikke genkende. 
Læs høringssvar
04. aug. 2015
Optjeningsprincippet skaber fattigdom - ligesom integrationsydelsen
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til lovforslaget om, at flygtninge og indvandrere skal optjene retten til børnetilskud samt børne- og ungetilskud - det såkaldte optjeningsprincip. Rådet for Socialt Udsatte mener præcis det samme som i høringssvaret til lovforslaget om integrationsydelsen: Lovforslaget vil skabe flere fattige mennesker i Danmark med alle de konsekvenser, vi kender så godt fra forskningens afdækning af 00´ernes fattigdomsydelser.  
Læs høringssvar
24. jul. 2015
Den nye integrationsydelse skaber større fattigdom og afsavn
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til forslaget om en ny integrationsydelse.Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at lovforslaget resulterer i fattigdom blandt de berørte grupper. Al erfaring viser med stor tydelighed, at det har mærkbare, negative menneskelige konsekvenser for både de berørte voksne og deres børn at fjerne et ordenligt forsørgelsesgrundlag. Det gavner kort sagt ikke nogen eller noget men skaber blot yderligere marginalisering.
Læs høringssvar
16. mar. 2015
Positivt med en lavere egenbetaling til tandpleje - den er dog stadig alt for høj!
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til lovforslaget om en ændring af reglerne for tandpleje.  Rådet bakker generelt op om lovforslaget og finder det positivt med forbedringen af ordningen. Det er positivt med den lavere egenbetaling for personer på 25 år eller derover og præciseringen af kommunernes pligt til i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte at oplyse om muligheden for at få tilskud til betaling for tandpleje efter § 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Rådet er dog af den opfattelse at egenbetalingen fortsat er alt for høj for socialt udsatte, som er 25 år eller derover, og som ikke modtager de laveste ydelser efter aktivloven.
Læs høringssvar
05. mar. 2015
Rigtig godt med kvalitetsløft af godkendelse og tilsyn i alkoholbehandlingssystemet
Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen. Rådet bakker op om lovforslaget og ser positivt på hensigten med et kvalitetsløft af både godkendelse og tilsyn til gavn for den enkelte borger i alkoholbehandling. Rådet finder det hensigtsmæssigt, at det fremover er socialtilsynet som skal føre driftsorienteret tilsyn med både de private og de kommunale alkoholbehandlingssteder. Rådet håber, at disse ændringer kan danne grobund for en bedre alkoholbehandling, hvor der er balance mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats.
Læs høringssvar
02. mar. 2015
Nyt refusionssystem for forsørgelsesydelser risikerer at ramme socialt udsatte
Rådet har afgivet høring om et nyt lovforslag, som indebærer en ændring af refusionssystemet for forsørgelsesydelser. Ændringen, som indebærer en aftrapning af refusionsprocenten over tid, skal ifølge forslaget ’sikre et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse ved at gennemføre en effektiv indsats overfor borgere på offentlig forsørgelse.’  I høringssvaret sætter Rådet for Socialt Udsatte dog spørgsmålstegn ved, om det nye system vitterligt bliver til gavn for den enkelte. Rådet påpeger, at refusionsaftrapningen i særlig grad vil ramme socialt udsatte, som ofte har flere, komplekse sociale problemer, og som typisk står forholdsvis langt fra arbejdsmarkedet og derfor ofte er afhængige af forsørgelsesydelser i længere tid.
Læs høringssvar
19. jan. 2015
Omfattende kontrol med udbetaling af sociale ydelser er ude af proportioner
Rådet har afgivet høring vedrørende ændring af lov om Udbetaling Danmark. Lovforslaget rummer forslag til etablering af en dataenhed med henblik på at styrke kontrollen med udbetaling af sociale ydelser. Rådet er naturligvis optaget af, at borgere får udbetalt de(n) sociale ydelse(r), de er berettigede til. Men Rådet undrer sig grundlæggende over præmissen om kontrolforanstaltninger, set i lyset af, at problematikken omkring såkaldt socialt bedrageri formodes at foregå i en forholdsvis lille størrelsesorden. I høringssvaret gør Rådet også opmærksom på, at udsatte grupper lever i en sårbar og usikker situation og derfor ofte vil føle det yderst indgribende at blive mistænkeliggjort, hvis de mødes med anklager om socialt bedrageri. Rådet foreslår derfor, at der i lovforslaget afsættes midler til, at man som borger under mistanke får ret til en bisidder, når ens sag bliver udtaget til kontrol. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar
16. jan. 2015
Revision af servicelovens voksenbestemmelser kan true lavtærskeltilbud
Rådet har afgivet høring vedrørende oplægget til store ændringer af serviceloven.  Lovforslaget genintroducerer en målgruppetilgang for tildeling af ydelser efter serviceloven. Det er Rådets opfattelse, at målgruppetilgangen er for bred, hvorfor den ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme individuelle behov. Det er ligeledes Rådets opfattelse, at beskrivelserne i lovforslaget af lettere (uvisiterede) indsatser overfor mere omfattende (visiterede) indsatser let kan lede til en fordrejet forståelse af socialt udsattes behov. I forlængelse af dette ser Rådet en risiko for, at lovforslaget vil stille lavtærskelstilbuddene i en meget vanskelig position i kommunernes prioritering, hvorfor Rådet anbefaler, at det i lovforslaget indskærpes, at kommunerne skal sørge for lavtærskelstilbuddenes fortsatte eksistens. Afslutningsvis opfordrer Rådet til, at kommunerne fortsat skal have forsyningspligt i forhold til alle tilbud i tilbudsviften, hvilket anbefales på baggrund af lovforslagets forslag om, at kommunalbestyrelsen kan afgøre, at et eller flere tilbud helt eller delvist kan substituere hinanden afhængig af målgruppekategorisering. Læs hele Rådets høringssvar herunder.  
Læs høringssvar
05. jan. 2015
Den almene boligsektor har en forpligtelse overfor mennesker med sociale problemer
I et nyt høringssvar omkring anvendelse af Landbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor minder Rådet om, at den almene boligsektor har en særlig forpligtelse til at huse mennesker med sociale og økonomiske problemer. Det betyder fx, at den almene boligsektor har til formål at stille boliger til rådighed til en pris, der er til at betale - også når man er på den laveste sociale ydelse. Rådet finder det positivt, at kommunerne med lovforslaget får mulighed for at sikre opførelsen af almene boliger, men påpeger samtidig, at sådanne opførelser ikke kan stå alene. En fortsat boligsocial indsats er afgørende for især udsatte grupper med massive sociale problemer. I forhold til dette påpeger Rådet, at kommunerne har en forpligtelse til at yde en særlig støtte til de mest udsatte - fx gennem etablering af sociale viceværtsordninger eller andre målrettede tiltag. Læs hele Rådets høringssvar herunder.
Læs høringssvar