Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Positivt at EU's strukturinvesteringsfond skal fremme social integration af borgere i hjemløshed

I sit høringssvar vedr. nationale operationelle programmer for EU’s Regionalfond og Socialfond Plus samt partnerskabsaftale 2021-2027, bakker Rådet op om mål om bl.a. social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse.

Rådet forholder sig i høringssvaret kun til målsætningen om ”Et mere socialt og inklusivt Europa” og herunder særligt hjemløseområdet og et mere inkluderende arbejdsmarked.

Den nye hjemløshedsreform i Danmark skaber et godt fundament til at bekæmpe langtidshjemløshed. Implementeringen kommer dog til at kræve en stor og sammenhængende indsats på tværs af sektorer. I den forbindelse er det positivt, at der, i partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen vedrørende de europæiske strukturinvesteringsfonde 2021-2027, bliver lagt op til en prioritering af EU-fondenes midler, der fremmer social integration af borgere i hjemløshed.

Hjemløshed er et af de tre prioriterede mål i Socialfond Plus programmet. Der defineres tre målgrupper, som der kan søges midler til i forbindelse med programmet: 1) unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, 2) hjemløse, som bliver udskrevet til gaden og, 3) hjemløse, som sover på gaden. Rådet er enig i, at de tre grupper er meget marginaliserede, og at indsatser, der bidrager til social integration for dem, er afgørende.

Andre meget marginaliserede grupper, der kan have svært ved at benytte eksisterende tilbud, er kvinder og LGBT personer i hjemløshed. En anden gruppe er ældre hjemløse (over 50 år), som er stadig voksende og ofte falder mellem indsatser og ydelser pga. høj grad af kompleksitet i udsathed.

Rådet bemærker, at en væsentlig forudsætning for at lykkes med social integration er, at borgere i hjemløshed bliver hjulpet til en bolig gennem en Housing First indsats. Derfor er det vigtigt at indsatserne støtter op om et tværsektorielt fokus på Housing First.

Rådet bakker også op om målet i Socialfond Plus programmet punkt 2.1.4 om Social inklusion og styrket arbejdsmarkedsdeltagelse. Rådet er enig i, at det for nogle socialt udsatte mennesker kan have stor værdi at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, også i få timer.

Mennesker i social udsathed har ofte flere forskellige sociale og sundhedsmæssige udfordringer udover  manglende beskæftigelse. Derfor vil det være relevant også at åbne op for at programmet kan søges til projekter, der søger at skabe bedre synergi mellem beskæftigelsesindsatser og socialområdet.

Det sociale frikort er en ordning, der lige nu giver mennesker i socialt udsathed, som er langt fra arbejdsmarkedet, mulighed for at arbejde få timer. Dem der bruger ordningen har stor glæde af den, men desværre er den ikke særligt udbredt. Indsatser, der fremmer brugen af socialt frikort og skaber jobs til mennesker visiteret til frikort kunne med fordel også indgå, som en del af programmet.

Derudover vil Rådet påpege, at reglerne for modregning i ydelser i den nuværende lovgivning kan være en barriere for udbredelsen af småjobs. For at inkludere flere på arbejdsmarkedet også i få timer kan man med fordel se på, at forbedre mulighederne for at tjene penge uden, at der modregnes i offentlige ydelser.