Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll
Øvrigt
16. apr. 2016
Debatindlæg i Kristeligt Dagblad: Social retning uden mål? Der skal skabes reelle forbedringer for de socialt udsatte
Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt UdsatteSocial-og indenrigsminister Karen Ellemann(V) overvejer nu, hvordan Venstre-regeringens sociale mål skal se ud, og hvor langt frem i tid de skal række. Den tidligere regerings sociale 2020-mål var i udgangspunktet målbare. For eksempel hed det, at antallet af hjemløse i år 2020 skulle være bragt ned til 4.000. Siden er antallet steget til nu 6.140 efter seneste hjemløsetælling. 2020-målsætningen har altså ikke knækket hjemløsekurven, og den har heller ikke forhindret hverken den nuværende eller den tidligere regering i med åbne øjne at træffe beslutninger, der nærmest med usvigelig sikkerhed har forhindret realiseringen af målsætningen: Lave kontanthjælpsydelser til unge, kontanthjælpsloftet og færre billige boliger, for bare at nævne nogle. Det har spændt ben for 2020-målet på hjemløseområdet, uanset at der er sket en investering på over en halv milliard kroner på området siden 2008. Dette være nævnt, fordi det naturligvis er en central diskussion om, hvorvidt sociale mål skal være retningsgivende eller absolutte. Men det er samtidig altafgørende, at målene rent faktisk bliver et redskab til positive forandringer og ikke blot en papirtiger. SRregeringens sociale 2020-mål var som nævnt i udgangspunkt absolutte, men blev mildt sagt kun i ringe omfang brugt som aktivt styringsinstrument. Retningsgivende mål anviser - som ordet siger - en retning. Det kunne for eksempel på hjemløseområdet være et mål om færre hjemløse. En hjemløs mindre vil i princippet så være en succesfuld målopfyldelse - omend ikke særlig ambitiøs! Rådet for Socialt Udsatte foretrækker ambitiøse sociale mål, som følges til dørs med strategier for, hvordan målene nås, samt handlingsplaner med delmål, der undervejs kan sikre, at endemålet nås i et givent årstal. Det årstal bør i øvrigt være 2025. DE SOCIALE MÅL SKAL understøttes af programmer, der bidrager til at løfte kompetencerne i kommunerne og blandt organisationer, der arbejder på de forskellige sociale områder. Og af en overordnet politik, som arbejder med og ikke mod målene - det vil sige værdige ydelsesniveauer og adgang til billige boliger. Sidst, men ikke mindst, bør der afsættes midler til at afprøve nye idéer og veje at gå - til forskning og innovation på det sociale område. Sociale mål giver desuden kun mening, hvis der er et solidt datagrundlag og udgangspunkt (baseline). Det er ikke en given ting. Datagrundlaget på misbrugsområdet er for eksempel alt for mangelfuldt. Seneste officielle skøn over behandlingskrævende stofmisbrugere er fra 2009. Og på alkoholområdet nåede SR-regeringen end ikke at fastsætte et socialt 2020-mål på grund af mangelfuldt datagrundlag. Lad os også få et socialt mål vedrørende fattigdom og få genindført fattigdomsgrænsen, så vi får en fælles målestok for, om udviklingen går i den rigtige retning, og et kvalificeret grundlag at diskutere på. Man kan i diskussionen om retningsgivende og absolutte mål hævde, at forskellen er den samme, hvis målene kun bruges til ved hvert regeringsskifte at få en anledning til at sætte en ny dagsorden - i medieverdenen! Når det gælder sociale mål, er der imidlertid først og fremmest brug for kontinuitet, hvis de skal have betydning i virkelighedens verden. Det taler for, at de sociale mål bliver forankret i et bredt flertal i Folketinget og følges op af en politik, som skaber reel forbedring for socialt udsatte. Indlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 16. april 2016
Læs nyhed
Misbrug
06. apr. 2016
Kom til konference om alkoholbehandling for socialt udsatte
Rådet for Socialt Udsatte afholder tirsdag d. 19. april en konference om alkoholbehandling for socialt udsatte. Konferencen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, Kbh. V i tidsrummet kl. 9.30 - 16.00. Deltagelse på konferencen er gratis. Se programmet nedenfor.Tilmeld dig på post@udsatte.dk
Læs nyhed
Udsatte grønlændere
13. mar. 2016
Socialt udsatte grønlandske kvinder lades i stikken
Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag rapporten ”Udsatte grønlandske kvinder i Danmark”. Rapporten understreger med al tydelighed, at der fortsat er store mangler i den sociale indsats for udsatte grønlandske kvinder. Rådets formand Jann Sjursen siger om rapporten:  -  Det er fortællinger, der tegner billedet af ekstremt barske liv og vilkår, som man ikke forbinder med en tilværelse i Danmark. Det er forstemmende, at de overgreb, som mange af kvinderne har med i bagagen fra Grønland i mange tilfælde fortsætter i Danmark. Vi må som minimum kunne sikre socialt udsatte grønlandske kvinder nogle rammer, hvor de er garanteret et fravær af vold og overgreb.  Trods kvindernes meget svære livssituation i Danmark, har de en stærk vilje til at skabe et bedre liv i Danmark. Men alt for ofte oplever kvinderne ikke at få den hjælp de eftersørger, når de henvender sig hos kommunerne eller andre steder for at få hjælp. Mange søger i stedet hjælp i netværket og andre steder udenfor det etablerede system, og lever på den måde en tilværelse, hvor de står udenfor det danske samfund. Jann Sjursen siger:  -  Det er slående, hvordan kvinderne uden at kny giver udtryk for en vilje og en lyst til at få skabt sig et andet liv. Derfor er det også enormt ærgerligt, at vejen gennem det sociale system ofte er brolagt med barrierer, der får kvinderne til at opgive det sociale system. Det betyder så, at det sociale system heller ikke får mulighed for at hjælpe kvinderne. Kommunerne skal være bedre til at forstå de udsatte kvinder – og frem for alt meget bedre til at tilbyde dem relevant hjælp.  Undersøgelsen ”Udsatte grønlandske kvinder i Danmark” er udarbejdet af socialpolitisk konsulent Helene Forsberg Madsen, og er baseret på interviews med 22 udsatte grønlandske kvinder samt 16 socialarbejdere, der arbejder med kvinderne til dagligt. Rapporten kan bestilles og downloades her I dag kl. 12.30-16.00 afholder Rådet for Socialt Udsatte konference i Fællessalen på Christiansborg. Repræsentanter fra pressen er velkomne. Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01Politisk konsulent Line Karlskov Jensen: 41 85 10 97
Læs nyhed
Hjemløshed
03. mar. 2016
Rådets anbefalinger om flere billige boliger sendes til regeringen og Folketinget
Kontanthjælpsloftet skaber endnu større behov for billige boliger Rådet for Socialt Udsatte sender anbefalinger til regeringen og FolketingetNår kontanthjælpsloftet om kort tid gennemføres af regeringen, indvarsler det en tid, hvor efterspørgslen på de få billige boliger, der i dag er til rådighed, vil blive voldsomt intensiveret. Det viser fx dagens historie på DR.dk, hvor både CEPOS og AE-Rådet har beregnet den enlige mor Heidis fremtidige budget under kontanthjælpsloftet: et månedligt minus på 2.500 kr. En nedgang af den karakter er voldsom for mange husholdninger. Men nedgangen er desværre kendetegnende for kontanthjælpsloftet: Over 8.000 mennesker vil miste 2.000-3.000 kr., når kontanthjælpsloftet er en realitet. Rådet for Socialt Udsatte sender nu sine anbefalinger til at skaffe flere billige boliger til regeringen og Folketingets udvalg. Rådets formand Jann Sjursen siger:  -  Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er urealistiske luftige løsninger. Det er forslag til løsninger, som med lethed kan gennemføres indenfor en meget overskuelig periode. Men det kræver først og fremmest en politisk erkendelse af, at vi lige nu står i en faretruende situation, hvor vi risikerer, at det historisk høje antal hjemløse vil stige yderligere.Jann Sjursen understreger, at Rådet er imod kontanthjælpsloftet. Udsigten til dets vedtagelse samt det alarmerende lave antal billige boliger gør, at der er brug for politisk handlekraft og løsninger: -  Der var brug for flere billige boliger før loftet. Nu bliver der brug for MANGE flere billige boliger. En situation, hvor man skruer kraftigt ned for kontanthjælpsmodtageres eksistensgrundlag uden samtidig at anvise politiske løsninger på manglen på billige boliger, er ikke samfundsmæssigt bæredygtig – uanset politisk ståsted.   Rådet for Socialt Udsattes rapport: ”Manglen på billige boliger” kan findes på www.udsatte.dk – og Rådets anbefalinger, der i dag oversendes til regering og Folketinget, kan findes samme sted.  Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99
Læs nyhed
Hjemløshed
01. mar. 2016
Åbent brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg
Rådet for Socialt Udsatte har d. 1. marts sendt dette brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg sammen med Sand (De hjemløses Landsorganisation) og SBH (Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i Danmark): DSB lader socialt udsatte stå tilbage på perronen DSB afskaffede pr. 1. januar 2015 rejsebonerne. Rejsebonerne har tjent et vigtigt formål på opholdssteder, herberger og hos brugerorganisationer, som har uddelt rejseboner til brugere, der har haft et transportbehov til eksempelvis sygehusbehandling, retshjælp, møder med kommunen eller andet. Fordelen ved rejsebonerne har været, at brugeren ikke har haft udlæg til billetter, og at brugerorganisationerne og andre tilsvarende ikke har haft udgifter til transport, såfremt brugeren ikke har anvendt rejsebonen. Udfasningen af rejseboner betyder en markant udgiftsstigning for brugerorganisationerne, der fremadrettet er nødsaget til at købe billetter til brugerne, som ikke kan refunderes, såfremt brugeren er for syg, for påvirket eller af andre årsager ikke er i stand til at foretage rejsen. Rådet for Socialt Udsatte har i det forgangne år afholdt møde og korresponderet med DSB med henblik på at finde en løsning på konsekvenserne af DSB’s beslutning om udfasning af rejsebonerne. Rådet for Socialt Udsatte har bl.a. været i dialog med DSB om alternative løsninger for gruppen af socialt udsatte, hvilket desværre ikke har vist sig muligt. DSB anerkender, at der for socialt udsatte ikke findes en dækkende afløser for rejsebonerne, men henviser til, at programmet WorkPlus i stort omfang kan afhjælpe udfordringerne. DSB henviser desuden til, at det vil være meget omkostningstungt at omlægge/justere WorkPlus-programmet til at levere en særlig ydelse målrettet socialt udsatte. Som alene navnet WorkPlus antyder, er DSB’s ydelse altså meget lidt foreneligt med det liv, mennesker i social udsathed lever. Rådet for Socialt Udsatte, SAND – De hjemløses landsorganisation og SBH – Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse vil med denne henvendelse bede Transport- og Bygningsudvalget forholde sig til, at DSB begrænser socialt udsattes muligheder for at bevæge sig rundt i landet. - Det være sig til misbrugsbehandling, samtaler med sagsbehandleren eller et sted at sove for natten. DSB burde som én af Danmarks største offentlige virksomheder påtage sig det samfundsansvar det er at sikre, at også socialt udsattes mobilitet og behov for transport kan håndteres. Som det er nu, er det brugerorganisationerne, der må holde for og finde penge til de forøgede transportudgifter på deres budgetter. Ligeledes er det beskæmmende at måtte erkende, at socialt udsatte tilsyneladende ikke har været inde over DSB’s overvejelser om at designe et program, der tilgodeser alle dele af samfundet. Undertegnede organisationer vil opfordre Transport- og Bygningsudvalget til at tage sagen op med det formål at finde en løsning, der fuldt ud afløser det afskaffede system med rejseboner. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at løsningen udformes, så den også gælder, hvor rejsekortet gælder.
Læs nyhed
Fattigdom
26. feb. 2016
Pressemeddelelse: Fattigdom er ikke teori
26. februar 2016 Pressemeddelelse   Rådet for Socialt Udsatte om SFI-rapport:Fattigdom er ikke teori- SFI giver håndfast dokumentation for, at fattigdom i Danmark ikke er en teoretisk størrelse men barsk virkelighed, der fører til et liv på kanten af samfundet.   Det siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, på baggrund af en ny SFI undersøgelse, der offentliggøres i dag. Rapporten fastslår, at kontanthjælpen allerede i 2012 var så lav, at det store flertal af modtagere lider urimeligt mange afsavn. En tredjedel har inden for de sidste 3 måneder haft dage, hvor de ikke havde råd til at spise tre gange. Den samme andel har af økonomiske grunde ladet være med at købe lægeordineret medicin. I et velfærdssamfund som det danske, er det beskæmmende, at så mange mennesker ikke har til dagen og vejen.   - Undersøgelsen understreger derfor, at regeringens kontanthjælpsloft vil gøre en skidt situation endnu værre for endnu flere kontanthjælpsmodtagere. Det forbyder sig selv, siger Sjursen.   SFI’s undersøgelse viser, at over 32 procent af økonomisk fattige kontanthjælpsmodtagere lider mindst tre basale afsavn ud af 14 undersøgte basale afsavn. Basale afsavn dækker over grundlæggende behov som et hovedmåltid om dag, tre daglige måltider, varmt vintertøj, opvarmning af bolig, køb af lægeordineret medicin, afholde handicapudgifter mv.   - Det er et elendigt udgangspunkt ift. at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet ikke at have råd til medicin, mad, tøj og sko - for ikke at tale om busbilletten til jobcenter. Resultaterne sætter fokus på, at kontanthjælpslofterne og 225-timers reglen forarmer og marginaliserer mennesker – det bør Folketinget kræve at få undersøgt grundigt inden lovforslaget vedtages om et par uger, slutter Jann Sjursen.   Rapporten ”Fattigdom og afsavn” fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd udkommer i dag. Det er en meget omfattende undersøgelse af hvordan både økonomisk fattige og ikke-fattige oplever materielle og sociale afsavn.   Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01  
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
25. feb. 2016
Rådets oplæg ved høring om kontanthjælpsloftet
Rådsmedlem Hanne Thomsen holdt oplæg for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, da dette afholdt offentlig høring i Landstingssalen torsdag d. 25. februar. Se Hanne Thomsens slides nedenfor. 
Læs nyhed
Misbrug
24. feb. 2016
Videoindslag fra konference om narkotika
Hvad menes der egentlig med ord som afkriminalisering og legalisering? Skal cannabis og narkotika ligestilles med alkohol? Eller er det andre reguleringsregimer, der tænkes på? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige varianter? Hvordan er det muligt, at stort set de samme data på området kan bruges som argumenter for en opretholdelse af nuværende kontrolsystem og for en afkriminalisering? Hvordan er argumentationen i de forskellige lejre for det ene og det andet synspunkt? Dét var emnet for konferencen, som Rådet for Socialt Udsatte afholdt d. 2. december 2015. I denne video kan de se de vigtigste pointer fra dagens oplæg.Videoen er produceret af journalist Helle-Vibeke Riisgaard for Rådet for Socialt Udsatte.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
18. feb. 2016
Brugernes Bazar afholdes i år tirsdag d. 30. august
Sæt X i kalenderen: I år afholdes Brugernes Bazar tirsdag d. 30. august i Kongens Have i Odense. Nærmere information om program og tema følger her på siden i løbet af foråret.For praktiske spørgsmål til dagen kan der rettes henvendelse til koordinator Alice Rasmussen på alice.kerteminde@stofanet.dk eller tlf.nr. 23 33 52 96. For øvrige henvendelser om arrangementet kan man rette henvendelse til politisk konsulent Line Karlskov Jensen på tlf. 41851097 eller på mail lkje@udsatte.dk  
Læs nyhed
Udsatte grønlændere
09. feb. 2016
Konference på Christiansborg om socialt udsatte grønlandske kvinder d. 14. marts
Udsatte grønlandske kvinder i Danmark vil gerne – men mangler hjælpDet seneste år er der kommet meget ny dokumenteret viden om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Med undersøgelsen ”Socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark” bidrager Rådet for Socialt Udsatte nu til afdækningen af endnu et overset felt i vores viden på området.Undersøgelsen tegner et dystert billede af situationen for socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark. De kæmper med store sociale, kulturelle og kønsspecifikke problemstillinger, som de gerne vil, men ikke kan håndtere uden hjælp. Rådet for Socialt Udsatte inviterer til en halvdagskonference på Christiansborg for alle med interesse, erfaring eller kendskab til området.Med konferencen ønsker Rådet for Socialt Udsatte at bringe udsatte grønlandske kvinders egne synspunkter i spil og skabe debat om kønsspecifikke problemstillinger samtidig med, at vi skaber bedre indsatser for gruppen af socialt udsatte grønlændere i Danmark generelt. Denne gruppe står på flere områder udenfor samfundets fællesskaber, hvilket kræver handling. Rådet ønsker på den baggrund at bidrage til en diskussion og prioritering i forhold til en ny strategi på området. Kom derfor og bland dig i debatten og hør også politikernes bud på, hvordan de ønsker at omsætte praksis, viden og gode intentioner til at gøre det bedre for udsatte grønlændere i Danmark.Foreløbigt program  Velkomst ved Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit (IA), medlem af Folketingets Grønlandsudvalg  Program for dagen ved Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte  Tale ved Karen Ellemann, social- og indenrigsminister  Socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark – hvem er de?Præsentation af Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse.  Perspektiver på undersøgesen – hvor peger den hen? Paneldebat med videns- og fagpersoner, der giver deres perspektiv på undersøgelsen.  Debat i salen Hvad skal en ny strategi på området indeholde?  Ny viden til politikerne - hvordan skal den bruges? Spørgsmål fra salen og paneldebat med folketingspolitikere.   Hvornår Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg mandag d. 14. marts 2016 kl. 11.30 – 16.00.   Tilmelding Konferencen er gratis og tilmelding skal ske til post@udsatte.dk senest tirsdag den 8. marts 2016. Husk at angive dit fulde navn samt hvilken organisation, du evt. kommer fra.   Program for dagen vil blive sendt ud snarest.
Læs nyhed
Øvrigt
04. feb. 2016
Ny holdningsundersøgelse: Danskerne ser også flygtninge som socialt udsatte
Danskerne: Flygtninge også socialt udsatte Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse af danskernes holdninger til socialt udsatte viser, at 17 procent af danskerne i dag tænker på flygtninge, når de skal svare på spørgsmålet om, hvad ”socialt udsatte” betyder for dem. I 2013, da Rådet sidste gang undersøgte danskernes holdning til socialt udsatte, var flygtninge slet ikke en kategori, som danskerne nævnte i forbindelse med socialt udsatte. Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen siger til undersøgelsen:-  Når vi i februar 2015 kunne registrere et historisk højt antal hjemløse i Danmark, så har det intet at gøre med flygtningesituationen - selvom det øger presset på kommunerne for at skaffe boliger. Antallet af hjemløse stiger først og fremmest fordi skiftende regeringer ikke på noget tidspunkt har præsenteret en ambitiøs og realistisk plan for, hvordan vi knækker hjemløsekurven. Med flygtningestrømmen bliver udfordringen større på kort sigt. Dét stiller endnu større krav til den politiske vilje til at skabe mulighederne for socialt udsatte – og viljen til at fordele samfundets ressourcer så både socialt udsatte og flygtninge kan have en værdig tilværelse og bidrage til samfundet.   Undersøgelsen ”Danskernes holdning til socialt udsatte” offentliggøres i dag på www.udsatte.dk. Rådet for Socialt Udsatte har bedt Epinion om at gennemføre en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte. Undersøgelsen blev første gang gennemført i oktober 2013 og nu igen i oktober 2015. 1.013 repræsentativt udvalgt danskere er blevet interviewet til undersøgelsen. Ved omtale af undersøgelsen eller brug af tabeller er kildeangivelsen: Epinion for Rådet for Socialt Udsatte. Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95
Læs nyhed
Misbrug
01. feb. 2016
Prioriteringen halter i udsattes alkoholbehandling
-  Vi skal gøre det, der virker, hedder det fra regeringen. Men det gør kommunerne i alt for ringe omfang, når det kommer til alkoholbehandlingen for socialt udsatte. Den nye undersøgelse peger på, at i nogle kommuner får socialt udsatte, der første gange henvender sig for at få alkoholbehandling, tilbudt den samme ambulante behandling, som gives til direktøren eller skolelæreren, der har bolig, job, familie mv. Kommunerne giver ikke et individuelt afpasset tilbud, der tager højde for de mange problemer socialt udsatte ellers tumler med. Der er endda også eksempler på visitationer, der ikke er mulige rent praktisk - som fx visitation af en stærkt alkoholiseret voldsramt kvinde til et kvindekrisecenter, hvor der af hensyn til børnene ikke må være misbrugende kvinder. Flere af de kommunale sagsbehandlere  er da heller ikke stolte af den behandling, som de selv er med til at tilbyde socialt udsatte alkoholmisbrugere.Formanden for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen kommenterer rapporten ”Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere”, som SFI udgiver i dag. Rådet for Socialt Udsatte har bestilt undersøgelsen. Rapporten baserer sig på interview med 128 socialt udsatte borgere samt 10 nøglepersoner fra kommunernes behandlingssystem. Som en lille undersøgelse er det kun en indikator på kommunernes tilgang og ganske få socialt udsattes erfaringer med alkoholbehandling.  Af de gode erfaringer med alkoholbehandling peger undersøgelsen på, at den tredjedel, der har været i kontakt med en opsøgende medarbejder, føler sig hjulpet af indsatsen. Jann Sjursen siger:-  Undersøgelsen peger på, at kommunerne i større omfang skal opsøge socialt udsatte og tage dem i hånden hen til relevante og individuelt tilpassede tilbud. Det virker. Men når det er sagt, så viser undersøgelsen også, at der skal mere forskning på området, så kommunerne også kan få bedre viden om både målgruppen og indsatserne.Undersøgelsen offentliggøres i dag på www.sfi.dk og kan downloades derfra.Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95
Læs nyhed