LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Fattigdom
28. jan. 2013
Råd advarer regeringen mod at indføre ny fattigdomsydelse
Regeringen er på vej med en kontanthjælpsreform, og det hilser Rådet for Socialt Udsatte velkomment. Men Rådets formand, Jann Sjursen advarer på en national fattigdomskonference mandag den 28. januar 2013 i København imod at indføre en ny fattigdomsydelse: "Den nuværende regering kom til på et løfte om at afskaffe fattigdomsydelserne. Det er indfriet med afskaffelsen af starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Men ydelsen for de unge under 25 år består og betyder at unge bliver kastet ud i fattigdom og hjemløshed. At indføre en ny fattigdomsydelse i en kontanthjælpsreform ved at hæve aldersgrænsen for ungeydelsen til 30 år vil være et stort tilbageskridt i kampen mod fattigdom i Danmark”.
Læs nyhed
Fattigdom
28. jan. 2013
Ja til en fattigdomsgrænse
Stor interesse for og politisk enighed om nødvendigheden af en fattigdomsgrænse, der kan være med til at målrette indsatsen for samfundets fattige. Mere en 150 deltog i Rådet og det øvrige STOP Fattigdom Nu-netværks konference om en fattigdomsgrænse 28. januar 2013 på Borups Højskole, København. På konferencen blev Socialudvalgsformand Anne Baastrup (SF), Eyvind Vesselbo (V), Benedikte Kiær (K) og Mikkel Warming (EL) bedt om at komme med deres mening om, hvad en kommende fattigdomsgrænse skal kunne, og hvordan den kan se ud. Svarene viste tilsyneladende, at der var enighed om nødvendigheden af en officiel grænse. Fra de mange fremmødte sociale organisationes side var der også opbakning til en grænse.
Læs nyhed
Fattigdom
01. jan. 2013
Konference om en fattigdomsgrænse
Til marts 2013 skal regeringens ekspertudvalg komme med en rapport med en række forslag til en mulig dansk fattigdomsgrænse. Mens vi venter på eksperternes arbejde inviterer Rådet og det øvrige Stop Fattigdom Nu - netværk til en debat om, hvad der skal komme ud af, at der kommer en fattigdomsgrænse. På konferencen skal vi drøfte hvilke forventninger, der er til fattigdomsgrænser som værktøj i kampen mod fattigdom, og hvad en strategi til bekæmpelse af fattigdom skal indeholde. Konferencen skal samle fagfolk, ildsjæle, politikere og andre med interesse for fattigdom. På konferencen kan du bl.a. høre Finn Kenneth Hansen, CASA, Bent Greve, RUC samt et politikerpanel bestående af Anne Baastrup (SF), Eyvind Vesselbo (V), Benedikte Kiær (K), Mikkel Warming (EL). Desuden vil en række repræsentanter fra sociale organisationer debatere emnet. Det er Lars Lydholm, Frelsens Hær, Per K. Larsen, EAPN Danmark, Dorrit Hermann, Red Barnet. Konferencen er mandag den 28. januar 2013, kl. 9.30-16.00, Borups Højskole, København.
Læs nyhed
Fattigdom
31. dec. 2012
Regeringen nedsætter ekspertudvalg om en dansk fattigdomsgrænse
Rådet er tilfreds med, at regeringen nedsætter et ekspertudvalg, der skal definere en officiel dansk fattigdomsgrænse. Rådet har sammen med en række sociale organisationer arbejdet for en fælles fattigdomsgrænse. Formuleringen af en fattigdomsgrænse kan bidrage til en fælles erkendelse af, at der er befolkningsgrupper, som har vanskeligt ved at klare sig i samfundet, og at man politisk skal gøre noget ved det. For det andet signalerer en fattigdomsgrænse den minimumsstandard for borgerne, som det danske samfund vil stræbe efter, at alle borgere lever over. For det tredje vil en fattigdomsgrænse kunne danne grundlag for en opgørelse af omfang og sammensætning af fattige i befolkningen og give et billede af, om fattigdommen falder eller stiger over tid. For det fjerde kan en fattigdomsgrænse være med til at lokalisere særligt udsatte grupper og dermed rette fokus på bestemte indsatsområder.
Læs nyhed
Øvrigt
19. dec. 2012
Udsatte taber 75 mio. kr. på satspuljeaftalen 2013
Fredag den 31. oktober 2012 blev der indgået aftale om udmøntning af satspuljen 2013. Aftalen er en del af den samlede aftale om finansloven, som inden jul skal færdigbehandles og vedtages i Folketinget. På grund af den lille stigning i lønningerne på det private arbejdsmarked, som satsreguleringen er koblet med, er statspuljen for 2013 historisk lav. Der har tidligere været over en milliard kroner pr. år til fordeling på de forskellige ministerområder – i 2013 er der 331 millioner. På det sociale område, fra puljer til indsatser til socialt udsatte stofmisbrugere, hjemløse og sindslidende har man omprioriteret 124,9 millioner kroner. Læs formandens kronik, som blev bragt den 15. december 2012 i Kristeligt Dagblad.
Læs nyhed
Øvrigt
14. dec. 2012
Gå ikke tilbage til en fuser
Folketinget behandlede i går torsdag den 13. december 2012 et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om genindførelse af to af de nyligt afskaffede fattigdomsydelser, starthjælp og introduktionsydelse.
Læs nyhed
Misbrug
12. dec. 2012
Formandens artikel: Udfordringer på stofmisbrugsområdet
Formand Jann Sjursen har i anledning af bladet STOF 10 års jubilæum skrevet en artikel om tendenser, tal og trents på misbrugsområdet.  "Det allervigtigste og for mange politikere og administratorer det allersværeste: God behandling tager udgangspunkt i den enkelte brugers livssituation og motivation. God behandling respekterer brugeren som et værdigt menneske, og kun brugerens insisteren på at gennemføre behandlingen fører til succes. Så lyt til brugerne!," slutter formanden sin artikel.
Læs nyhed
Sundhed
09. dec. 2012
Dårlig sundhed blandt udsatte
Rådet offentliggør ny sundhedsundersøgelse, der viser, at de seneste fem års indsats for at bekæmpe social ulighed i sundhed kun har haft marginal betydning for de mest udsatte. Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet har for Rådet for Socialt Udsatte gennemført SUSY Udsat 2012 for at belyse socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel. Undersøgelsen er en opfølgning på undersøgelsen SUSY UDSAT 2007. Alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige har markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen som helhed, viser ny undersøgelse. Forekomsten af dårligt selvvurderet helbred, langvarig sygdom, stress, vold og selvmordsforsøg er markant højere. Rapporten bestilles her.
Læs nyhed
Øvrigt
11. nov. 2012
Finansloven 2013 er et lyspunkt for socialt udsatte
Finansloven indeholder i år en socialpakke, der forbedrer indsatsen konkret for udsatte grupper. Eftersom satspuljen for 2013 er historisk lav, så har det også i høj grad været påkrævet, at der blev fundet midler på finansloven uden for satspuljen til udsatte borgere. Socialpakken indeholder: Styrkelse af tandsundheden for økonomisk vanskeligt stillede borgere Særligt børnetilskud til alle eneforsørgere og enlige adoptanter Initiativer mod udsættelse af lejere Flygtninge og personer fra Færøerne og Grønland undtages fra optjeningsprincippet for familieydelser Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte Bedre forhold for handlede personer Forbedret service og hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet Penge til Natcafeen på Nørrebro
Læs nyhed
Øvrigt
26. okt. 2012
Satspuljeaftalen 2013 er forhandlet på plads
Der er indgået en aftale om satspuljen for 2013 på social- og integrationsområdet. Satspuljepartierne er bl.a. enige om at afsætte godt 51 mio. kr. til udsatte voksne. Området omfatter blandt andet en strategi for udsatte grønlændere og deres børn, en styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats samt penge til en pulje til nødovernatning for hjemløse i de kolde vintermåneder. Derudover er aftaleparterne enige om at drøfte den videre forankring af Hjemløsestrategien i foråret 2013 i forlængelse af den afsluttende evaluering. "Rådet har opfordret til, at  forankringen af Hjemløsestrategien drøftes politisk. Fastholdelse af et strategisk fokus på bekæmpelse af hjemløshed er afgørende", siger Jann Sjursen.
Læs nyhed
Hjemløshed
17. okt. 2012
På bunden af samfundet
Vi møder dem dagligt i bybilledet. De panter flasker i Fakta. De tigger ved S-togs stationerne. Danmarks pjalteproletariat af udlændinge er på arbejde. Rådet for Socialt Udsatte har i anledning af FNs Internationale dag for bekæmpelse af fattigdom samt den national Hjemløsedag lavet en analyse af den vandrenede fattigdom og hjemløshed, som er medvirkende til, at vi i disse år ser flere og flere hjemløse udlændinge i de større danske byer. Velkommen til bunden af samfundet!
Læs nyhed
Hjemløshed
26. sep. 2012
Nye tal om hjemløse: Flere unge på boformerne
Ankestyrelsen har den 26. september 2012 offentliggjort boformsstatistikken over brugere af herberg, forsorgshjem i 2011. Statistikken viser: En stigning i antallet af brugere af boformerne fra 6.058 til 6.301 personer En stigning i antallet af unge på 6 pct. fra 742 til 791 personer En stigning i antallet af varighed per ophold fra 47 dage til 53 dage Statistikken bekræfter dermed tendensen med flere hjemløse især blandt de unge, ligesom opholdlængden stiger. Begge dele forsøges reduceret med Hjemløsestrategien. Rådet for Socialt Udsatte finder udviklingen alarmerende og har den 24. september 2012 skrevet til Folketinget og Kommunernes Landsforening med en appel om, at prioritere hjemløseområdet ved finanslovsforhandlingerne for 2013 og i kommunernes budgetter, som i øjeblikket forhandles lokalt.
Læs nyhed