Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll
Fattigdom
30. okt. 2010
En dansk fattigdomsgrænse
Rådet har sammen med en række andre organisationer på det sociale område defineret en fattigdomsgrænse. En dansk fattigdomsgrænse bør bestå af: Opgørelser af den relative fattigdom ud fra folks disponible indkomster både med anvendelse af 50 pct.- og 60 pct.-grænser. Disse opgørelser viser, hvor mange i befolkningen der har indkomster væsentligt under det almindelige niveau og giver muligheder for at følge udviklingen i fattigdom og vurdere konsekvenser for samfundsudviklingen. Det anbefales, at der samtidig foretages opgørelser af, hvor mange der ligger under 50 %- og 60 pct.-grænsen i to eller tre år. Jo længere fattigdommen varer, desto mere alvorlig er konsekvenserne af fattigdommen. Udvikling af en aktuel minimumsstandard baseret på budgetmetoden (Hvad koster det at leve?) – baseret på en kurv af varer og tjenester. For forskellige familietyper, herunder børnefamilier med en kurv, der afspejler de behov, børn har for en rimelig opvækst. Denne opgørelse giver et meget enkelt mål for fattigdom og er derfor let at forstå, ligesom det umiddelbart kan bruges til at vurdere tilstrækkeligheden af de sociale indkomstoverførsler. Det foreslås, at udviklingsarbejdet forankres i Danmarks Statistik, således at der kan foretages årlige prisjusteringer og velfærdsjusteringer af budgettet. At der årligt foretages en interviewundersøgelse, der belyser afsavnssituationen i den danske befolkning. Undersøgelsen skal afdække både sociale, sundhedsmæssige, materielle og boligmæssige afsavn samt afsavn i forhold til børn. Denne metode kan mere direkte belyse, hvilke problemer de fattige har. Der foretages en afgrænsning af fattige ud fra afsavnsprofiler, og det anbefales at foretage opgørelser, der belyser varigheden af afsavn. Rådet for Socialt Udsatte finder, at de tre opgørelser samlet giver de brikker, der skal til for at give et mere fyldestgørende billede af fattigdommen i Danmark. Det anbefales, at Danmarks Statistik udarbejder og udgiver fattigdomsstatistik baseret på de tre nævnte opgørelser.
Læs nyhed
Lokale udsatteråd
13. okt. 2010
Brugernes BaZar 2010
Rådet for Socialt Udsatte afholder nu for 7. år i træk Brugernes BaZar i samarbejde med brugerforeningerne Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark, De hjemløses Landsorganisation, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere og BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere.
Læs nyhed
Fattigdom
13. okt. 2010
Regeringen bør fastsætte konkrete nationale fattigdommål
Rådet for Socialt Udsatte håber, at regeringen og Folketinget vil arbejde positivt med på Europa-Kommissionens 2020-strategi om at opsætte konkrete mål for bekæmpelse af fattigdom i 2020.
Læs nyhed
Øvrigt
07. okt. 2010
Årsrapport 2010
Årsrapporten 2010 serverer en bred vifte af initiativer for regering og Folketing, så forholdene for de socialt udsatte kan forbedres. Årsrapporten præsenteres lørdag den 28. august 2010, hvor Rådet har kaldt flere hundrede brugere og ildsjæle til stormøde - Brugernes BaZar - i Kongens Have Odense for at drøfte fattigdom.
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
07. aug. 2010
Jobpræmie - snarere trøstpræmie
Læs formand Jann Sjursens indlæg om den såkaldte jobpræmie: Jobpræmie - snarere trøstpræmie Af Jann Sjursen Formand for Rådet for Socialt Udsatte "Det er afgørende, at alle har en gevinst ved at vælge et liv på arbejdsmarkedet." Sådan lyder indledningen til Finansministeriets faktaark "Jobpræmie til enlige forsørgere", 6. august 2010. Hvis man ser bort fra, at formuleringen - udokumenteret - mere end antyder, at der er en gruppe, der har valgt ikke at arbejde, er det svært at være uenig i synspunktet. Alligevel har der hidtil været alt for lidt opmærksomhed på fraværet af incitamenter, når det drejer sig om mennesker, der er i bunden af indkomstfordelingen, fx kontanthjælpsmodtagere. Mange kontanthjælpsmodtagere har en sammensat marginalprocent på over 90, dvs. de har mindre end 10 kr. til sig selv af 100 kr. tjent ved arbejde efter modregning i kontanthjælp, skat, regulering af boligstøtte, dagtilbudsbetaling mv. En så lav gevinst motiverer heller ikke kontanthjælpsmodtagere. Politisk er opmærksomheden på marginalprocenten en helt anden i den modsatte ende af indkomstskalaen. Men nu bliver der taget fat om problemet, kunne man tro ud fra Finansministeriets faktaark. Finansministeriets forslag flytter ikke noget Forslaget er bare meget begrænset. Hvis en enlig forsørger på kontanthjælp, som pga. sygdom eller andre forhold kun er i stand til at arbejde i meget begrænset omfang, er så heldig at skaffe sig 5 timers arbejde om ugen til mindstelønnen på ca. 110 kr. i timen, så får hun/han ca. 8 kr. til sig selv med de gældende regler. Med regeringens forslag om jobpræmie, vil den enlige forsørger få en præmie på 4 pct. af lønnen eller godt 4 kr. Nettotimelønnen stiger altså fra 8 kr. til 12 kr. Det er ikke et forslag, der flytter noget for socialt udsatte! Forslaget om jobpræmie gælder kun enlige forsørgere, der pr. 1. august 2010 modtager arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, revalideringsydelse eller kontanthjælp i hele det forudgående år, "da denne gruppe i mange tilfælde kun (min tilføjelse) har en lille økonomisk fordel ved at arbejde", som det hedder i faktaarket. Rådet for Socialt Udsattes forslag Der er mange andre grupper blandt socialt udsatte, for hvem det kun er realistisk at arbejde nogle få timer ugentligt, som heller ikke har nogen videre økonomisk fordel af at arbejde. Rådet for Socialt Udsatte foreslår derfor et socialt skatteloft på 70 pct., så modtageren altid har mindst 30 kr. til sig selv for hver tjente 100 kr. Rådet har foreslået et begrænset forsøg, så det i første omgang begrænses til selvfundet arbejde på højst 15 timer ugentligt for at imødekomme den stærke modvilje mod forslaget, der tidligere er registreret hos finans- og beskæftigelsesministre. Men desværre er finans- og beskæftigelsesministre svære at friste med gode forslag.
Læs nyhed
Fattigdom
20. maj 2010
Kontanthjælpsloft og starthjælp virker ikke, men ødelægger menneskers liv
Rådet for Socialt udsatte offentliggør 20. maj 2010 rapporterne "Levekår og coping" og "Livet på de laveste ydelser". Heri dokumenteres det, at kontanthjælp og starthjælp ikke virker efter hensigten. Folk kommer ikke i arbejde.Find rapporterne under "Publikationer".
Læs nyhed
Fattigdom
20. maj 2010
Regering og Folketing bør sikre nødstedte migranter hjælp
Rådet opfordrer i et brev regeringen og Folketinget til at sikre gruppen af nødstedte migranter adgang til et minimum af ydelser, uden at de kriminaliserer sig selv. Det drejer sig bl.a. om mulighed for anstændig overnatning, herunder også kost samt basale sundhedsydelser.
Læs nyhed
Fattigdom
18. nov. 2009
Rådet modtog FTF-prisen
Rådet for Socialt Udsatte modtog den ene halvdel af FTF-prisen, der blev uddelt på FTF's kongres den 18. november 2009. Begrundelsen var rådets vedvarende arbejde for at skabe dokumentation og debat om socialt udsatte menneskers forhold og sætte fokus på bl.a. den stigende fattigdom i Danmark.
Læs nyhed